Főoldal » Hírek » Trükkös lopás az ATM-nél - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik tavaly ősszel, egy bel­vá­ro­si ATM-nél elhi­tet­ték egy pénzt fel­ve­vő kül­föl­di turis­tá­val, hogy nem műkö­dik a készü­lék, majd abból a sér­tett pár másod­perc eltel­té­vel kiadott pén­zét ellop­ták. A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met a kör­nyé­ken elhe­lye­zett pénz­ki­adó auto­ma­ták­nál elkö­ve­tett trük­kös lopá­sok elszaporodottságára.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy 28 és egy 24 éves férfi - 2022. októ­ber 28-án, este, a VII. kerü­let­ben, a Kazin­czy utcá­ban lévő egyik bank­au­to­ma­tá­nál kifi­gyel­tek egy kül­föl­di fér­fit, aki az auto­ma­tá­ból pénzt akart leven­ni. A műve­let köz­ben oda­lép­tek a sér­tett­hez, aki­nek a fia­ta­labb vád­lott elte­rel­te a figyel­mét, miköz­ben 200.000 forint kész­pénz fel­vé­te­lét indí­tot­ta el. Ezután a vád­lott elhi­tet­te a sér­tet­tel, hogy a pénz­ki­adó auto­ma­ta nem műkö­dik, ezért a férfi a bank­kár­tyá­ja kiadá­sa után ott is hagy­ta a készüléket.

Ekkor az idő­seb­bik vád­lott - aki eddig figye­lem­mel kísér­te társa cse­lek­mé­nyét - oda­lé­pett az auto­ma­tá­hoz, és ismer­ve, illet­ve kihasz­nál­va annak kés­lel­te­tett pénz­ki­adá­si mecha­niz­mu­sát, a sér­tett bank­kár­tyá­já­val kez­de­mé­nye­zett tranz­ak­ció révén, pár másod­perc eltel­té­vel kiadott 200.000 forint kész­pénzt elvet­te, majd tár­sá­val együtt távo­zott a helyszínről.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és az idő­seb­bik elkö­ve­tő­vel, mint külö­nös vissza­eső­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést, vala­mint pénz­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyoz, fia­ta­labb, bün­tet­len elő­éle­tű tár­sá­val szem­ben pedig köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re, vala­mint vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a közel­múlt­ban adott hírt egy a fenti vád­dal azo­nos mód­szer­rel elkö­ve­tett lopás­ról, amit az elkö­ve­tők szin­tén a VII. kerü­let­ben, ugyan­an­nál a típu­sú pénz­ki­adó auto­ma­tá­nál követ­tek el. Az erről szóló rend­őr­sé­gi hír, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-egy-ujabb-cseles-atm-es-masik-ket-tarsat

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a vád­ban is sze­rep­lő elkö­ve­té­si helyen és annak kör­nyé­kén elhe­lye­zett bank­au­to­ma­ták­nál, a kész­pénzt fel­ve­vő kül­föl­di­ek sérel­mé­re, a leírt mód­szer­rel elkö­ve­tett lopá­sok elsza­po­rod­tak. Az elkö­ve­tők meg­fi­gyel­he­tő­en az itt műkö­dő pénz­ki­adó auto­ma­ták­nak a kés­lel­te­tett pénz­ki­adá­si mecha­niz­mu­sát hasz­nál­ják ki a trük­kös lopásoknál.

A vide­ón az lát­ha­tó, ahogy a sér­tett az auto­ma­tá­hoz lép, majd az egyik elkö­ve­tő oda­megy hozzá, meg­szó­lít­ja és elte­re­li a figyel­mét, a sér­tett távo­zá­sa után pedig a másik vád­lott elve­szi az auto­ma­tá­ból a pénzt.