Főoldal » Hírek » Trükkös módszerrel ébresztett bizalmat az internetes csaló - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li, kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki közel 2,5 mil­lió forin­tot szer­zett inter­ne­tes csa­lá­sok útján.

A vád sze­rint a férfi 2022 év júni­u­sá­tól rend­sze­re­sen járt kaszi­nó­ba, mely­nek követ­kez­té­ben az anya­gi hely­ze­te meg­rom­lott, és emi­att több magán­köl­csön fel­vé­te­lé­re is kény­sze­rült. Mivel az egyik buda­pes­ti rend­őr­ka­pi­tány­ágon dol­go­zott fegy­ve­res biz­ton­sá­gi őrként, ezért fel­tűnt neki, hogy sokan tesz­nek fel­je­len­tést ami­att, hogy inter­ne­tes csa­lá­sok útján sze­rez­tek tőlük pénzt, ezért elha­tá­roz­ta, hogy ő is ezzel a mód­szer­rel fog pénz­hez jutni.

A vád­lott kihasz­nál­va azt, hogy a koráb­bi valós eladá­sai miatt jók vol­tak a vásár­lói érté­ke­lé­sei, olyan kere­sett játék­kon­zo­lo­kat, illet­ve mobil­te­le­fo­no­kat hir­de­tett meg eladás­ra, ame­lyek­kel való­já­ban nem ren­del­ke­zett. A férfi ráadá­sul azért, hogy a sér­tet­tek bizal­mát elnyer­je, a velük való kom­mu­ni­ká­ció során több­ször kel­tet­te valót­la­nul azt a lát­sza­tot, hogy rend­őr­ként dol­go­zik, ennek alá­tá­masz­tá­sá­ra pedig olyan pro­fil­ké­pet válasz­tott, amin a rend­őr­sé­gi egyen­ru­há­ra hason­lí­tó póló­ban volt lát­ha­tó.

A vád­lott ezzel a mód­szer­rel össze­sen 17 sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, akik­nek 20.000 és 373.000 forint közöt­ti kárt oko­zott úgy, hogy a bűn­cse­lek­mény soro­zat­tal közel 2,5 mil­lió forint­ra tett szert.

A vád­lot­tat végül a kapos­vá­ri nyo­mo­zók 2022 szep­tem­be­ré­ben Buda­pes­ten őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra is.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indít­ványt.  

A fény­kép a vád­lott és az egyik sér­tett között lezaj­lott üze­net­vál­tás­ról készült.