Főoldal » Hírek » Trükkös módszerrel lopták meg áldozataikat - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves fér­fi­val és szin­tén 20 éves nővel szem­ben. Az elkö­ve­tők 2021 feb­ru­ár­já­ban pénz­vál­tás ürü­gyén szó­lí­tot­tak meg egy fér­fit Buda­pes­ten, majd a figyel­mét elte­rel­ve, eltu­laj­do­ní­tot­ták a sér­tett kész­pénzt és egyéb érté­ke­ket tar­tal­ma­zó levél­tás­ká­ját. A férfi emel­lett egy másik hason­ló lopást, és több más bűn­cse­lek­ményt is elkövetett.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. janu­ár 21-én, egy moson­ma­gyar­óvá­ri bevá­sár­ló­köz­pont egyik üzle­té­nél azzal az ürüggyel szó­lí­tott meg egy nőt, hogy vált­son fel neki egy 200 forin­tos érmét apró­pénz­re, mert egy tele­fon­fül­ké­ből akar tele­fo­nál­ni. A sér­tett segí­te­ni sze­re­tett volna, ezért elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját és abban apró­pénzt kere­sett, ezalatt azon­ban a vád­lott elte­rel­te a figyel­mét, és a nő tár­cá­já­ból eltu­laj­do­ní­tott egy 20.000 forin­tos bankjegyet.

A férfi az előb­bi­hez hason­ló, másik lopást már a tár­sá­val együtt köve­tett el. A vád­lot­tak 2021. feb­ru­ár 12-én, Buda­pest XVIII. kerü­le­té­ben, szin­tén pénz­vál­tás ürü­gyén szó­lí­tot­tak le egy fér­fit, meg­kér­ték, hogy vált­son fel nekik 200 forin­tot apró­pénz­re. A sér­tett elő­vet­te a szaty­rá­ból a levél­tás­ká­ját, amely­ben 170.000 forint kész­pénz, némi apró­pénz, bank­kár­tya és egyéb érté­kek vol­tak. A sér­tett kivet­te az aprót a tás­ká­ból, amit ezután vissza­tett a sza­tyor tete­jé­re. Ezután a nő az apró­pénz szá­mo­lá­sá­val elte­rel­te a sér­tett figyel­mét, társa pedig eltu­laj­do­ní­tot­ta a sza­tyor­ból a levél­tás­kát, a benne lévő érté­kek­kel együtt.

A vád­lott férfi pár nap­pal később, egy buda­pes­ti pláza egyik ruhá­za­ti üzle­té­ből 2 db szél­dzse­kit is meg­pró­bált ellop­ni úgy, hogy a pró­ba­fül­ké­ben kitép­te a ter­mé­kek­ből az áru­vé­del­mi esz­közt. A biz­ton­sá­gi kapu azon­ban bejel­zett, ezért őt a lopá­son tet­ten érték. 

A vád sze­rint továb­bá a férfi 2021. feb­ru­ár 3-án, Moson­ma­gyar­óvá­ron egy garáz­da­sá­got is elkö­ve­tett, ami­kor egy pati­ka bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­gét ököl­lel meg­ütöt­te, és ennek követ­kez­té­ben az üveg meg­re­pedt. A ron­gá­lás­sal több tíz­ezer forint kár keletkezett.

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopá­sok bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja, a nővel szem­ben pedig bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te a vád. A kerü­le­ti ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés, tár­sá­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/trukkos-tolvajokat-vettek-orizetbe-a-xviii

A fel­vé­te­len az egyik trük­kös lopás látható.