Főoldal » Archív » Tubusba zárva próbálta a börtönbe csempészni a marihuánát

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rend­vé­del­mi szer­vek léte­sít­mé­nyé­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja azt a nőt, aki élet­tár­sá­nak egy cso­mag­ba rejt­ve kábí­tó­szert akart bejut­tat­ni a bün­te­tés­vég­re­haj­tá­si intézetbe.

A vád­irat sze­rint a nő élet­tár­sa 2017 tava­szán elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került, a kapos­vá­ri bör­tön­ben tar­tot­ták fogva. A vád­lott isme­ret­len sze­mély­től kan­na­biszt tar­tal­ma­zó növé­nyi tör­me­lé­ket vásá­rolt, melyet egy fém tubus­ba rej­tett, és az élet­tár­sá­nak cím­zett cso­mag­ban pos­tán elküld­te a börtönbe.

Bár­mennyi­re is lele­mé­nyes volt, a bör­tön­ben a cso­mag átvizs­gá­lá­sa során a biz­ton­sá­gi fel­ügye­lő meg­ta­lál­ta a tubus­ba rej­tett cse­kély mennyi­sé­gű kábítószert.

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, és indít­ványt tett a kábí­tó­szer elkob­zá­sá­ra is.