Főoldal » Hírek » Tudtán kívül voltak utasai az ittas sofőrnek - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy, a húszas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben. A vád­lott jogo­sít­vány nél­kül itta­san veze­tett, ami­kor potya­uta­sai fel­fed­ték, hogy a kocsi­ban ülnek, ami­vel a veze­tés­ben meg­za­var­ták és egy fának csapódtak.

A vád sze­rint a vád­lott 2020 októ­be­ré­ben az éjsza­kai órák­ban, ittas álla­pot­ban Len­gyel­tó­ti köze­lé­ben beült kocsi­já­ba és bár veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, a kis­vá­ros felé haj­tott egy mel­lék­úton. A férfi nem tudott arról, hogy kis­ko­rú isme­rő­sei a köz­te­rü­le­ten nyi­tott álla­pot­ban hagyott autó­ja hátsó ülése előtt elbúj­tak, mivel egyi­kük csak út köz­ben szó­lí­tot­ta meg a vád­lot­tat. Az elkö­ve­tő annyi­ra meg­le­pő­dött, hogy nem tudott kel­lő­en a veze­tés­re kon­cent­rál­ni, így a lej­tős kanya­ro­dó sza­ka­szon letért az útról és egy fának ütköz­ve állt meg.

A jár­mű­ben elbú­jó fiúk mind­ket­ten meg­sé­rül­tek, egyi­kük súlyos, töré­sek­kel járó sérü­lé­se­ket, mási­kuk 8 napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

A bal­eset­ről a képet a nyo­mo­zó ható­ság készítette.