Főoldal » Hírek » Türelmetlen rabló - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 29 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és rab­lás bűn­tet­te miatt. A férfi élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet és elvet­te a pénzét. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. feb­ru­ár hónap máso­dik felé­ben Mis­kol­con a tár­sa­sá­gá­ban lévő nővel együtt az utcán talál­ko­zott az egyik sörö­ző­ből haza­igyek­vő sértettel.

A nő beszél­ge­tett a sér­tett fér­fi­val, amely­nek az lett az ered­mé­nye, hogy egy garázs­sor­nál sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tott szá­má­ra. A sér­tett ezután haza­in­dult, de rövid idő eltel­té­vel ismét össze­ta­lál­ko­zott a vád­lot­tal és a nővel, majd beszél­ge­té­sü­ket köve­tő­en fel­hív­ta őket a laká­sá­ra, ahol közö­sen italoztak.

A lakás­ból távoz­va a nő pénzt kért a fér­fi­tól azzal a hivat­ko­zás­sal, hogy egy 20.000 forin­tos bír­sá­got be kell fizet­nie. A férfi az anya­gi­lag meg­szo­rult nőt meg­saj­nál­ta, ezért elmen­tek a pálya­ud­var­nál lévő pénz­au­to­ma­tá­hoz, fel­vett 15.000 forin­tot, majd vissza­men­tek. A laká­sa köze­lé­ben össze­ta­lál­koz­tak a vád­lot­tal, aki rákér­de­zett, hogy mi van a pénz­zel, és meg­tud­ta, hogy a sér­tett még azt nem adta át a nőnek. A férfi ezért egyre indu­la­to­sabb lett, köve­tel­te a pénzt, több­ször meg­pró­bál­ta meg­üt­ni a sér­tet­tet, aki véde­ke­zett, ille­tő­leg kitért a táma­dás elől.

Ami­kor a sér­tett hátat for­dí­tott a vád­lott­nak, ő a föld­re lökte. Az utcán fekvő sér­tett fejét több­ször meg­rúg­ta, majd rátér­de­pelt a mell­ka­sá­ra és ököl­lel ütle­gel­te a fejét, pedig ekkor­ra a sér­tett esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A férfi átku­tat­ta a zse­be­it, és 22.000 forin­tot vett el tőle.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos szem­üreg­csont, arc­csont, állkapocs-csont törés sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, ame­lyek ha kiter­jed­tebb kopo­nya­űri vér­zés­sel jár­nak, halá­los kime­ne­te­lű lehe­tett volna, ennek elma­ra­dá­sa rész­ben a vélet­len­nek tud­ha­tó be.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő – több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő – vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.