Főoldal » Hírek » Tüzet kért a sértettől, majd megtaposta az arcát - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki bru­tá­lis módon bán­tal­maz­ta a haj­lék­ta­lan sértettet.

A vád­lott és élet­tár­sa Deb­re­cen­ben haj­lék­ta­lan­ként éltek, beköl­töz­tek a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek hely­szí­né­hez köze­li romos épü­let­be. Mind­ket­ten rend­sze­re­sen ittak, 2020. júli­us 12-én, 5 óra 30 perc­kor is egy élel­mi­szer­üz­let­hez tar­tot­tak, hogy a nyi­tást köve­tő­en sze­szes italt vásároljanak.

Az egyik tár­sas­ház hátsó lép­cső­há­zi bejá­ra­tá­nál ész­re­vet­ték az ott ülő, álta­luk látás­ból már ismert, szin­tén haj­lék­ta­lan­ként élő sér­tet­tet. A vád­lott oda­ment a ciga­ret­tá­zó sér­tett­hez és tüzet kért tőle. Erre a sér­tett hir­te­len fel­állt, és szó nél­kül ököl­lel szá­jon ütöt­te a vád­lot­tat. A fia­tal férfi ezen fel­dü­hö­dött és dula­kod­ni kez­dett a sér­tet­tel. A lép­cső­ház bejá­ra­tá­nál lévő járda vizes és sáros volt, a vád­lott azon meg­csú­szott és hátra esve magá­val rán­tot­ta a sér­tet­tet is. A vád­lott ezután gyor­san fel­állt, majd a hanyatt fekvő sér­tett arcát több alka­lom­mal nagy erő­vel meg­ta­pos­ta. A sér­tett elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét, azon­ban a vád­lott eltá­vo­zott a helyszínről.

A fia­tal férfi élet­tár­sa a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek köze­lé­ben tar­tóz­ko­dott és több­ször fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy fejez­ze be a sér­tett bántalmazását.

A sér­tett a bűn­cse­lek­mény követ­kez­té­ben több­szö­rös, nyolc napon túl gyó­gyu­ló arckoponyacsont-törést szen­ve­dett és a rend­kí­vü­li vér­zés követ­kez­té­ben rövid időn belül meg­halt. Éle­tét az ide­je­ko­rán alkal­ma­zott gyors és szak­sze­rű orvo­si segít­ség sem tudta volna megmenteni.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozott. 

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, vissza­eső vád­lott ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, és mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A főügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.