Főoldal » Hírek » Tűzoltóautóból loptak akkumulátorokat - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki 2021 ápri­li­sá­ban egyik bűn­tár­sá­val a szalk­szent­már­to­ni önkor­mány­zat tűz­ol­tó­au­tó­já­ból és más mun­ka­gé­pek­ből akku­mu­lá­to­ro­kat lopott, egy másik bűn­tár­sá­val pedig 2021 már­ci­u­sá­ban fűré­sze­ket és más szer­szá­mo­kat zsákmányolt.

A vád sze­rint a vád­lott és egyik bűn­tár­sa 2021. ápri­lis 9-re vir­ra­dó­ra a drót­ke­rí­tés meg­bon­tá­sá­val bemen­tek a szalk­szent­már­to­ni önkor­mány­zat zárt udva­rá­ra. Az udvar­ban par­ko­ló tűz­ol­tó teher­au­tó lakat­tal lezárt ajta­ját fel­tör­ték, majd ellop­tak belő­le kettő akku­mu­lá­tort. Ezután elmen­tek az önkor­mány­zat másik telep­he­lyé­hez, ahova a drót­ke­rí­tést elhúz­va hatol­tak be. Innen egy mun­ka­gép­ből kettő és egy kis­te­her­au­tó­ból egy akku­mu­lá­tort lop­tak. Az össze­sen 170.000 forint érté­kű akku­mu­lá­to­ro­kat tisz­tá­zat­lan körül­mé­nyek között 15.000 forin­tért elad­ták, majd a pénzt elfe­lez­ték és elköl­töt­ték. Az önkor­mány­zat kára nem térült meg.

A vád­lott 2021. már­ci­us végén egy másik bűn­tár­sá­val egy továb­bi lopást is elkö­ve­tett. Ekkor az éj leple alatt egy szalk­szent­már­to­ni ingat­lan­hoz men­tek. A kerí­tés­ről kettő lécet lefe­szí­tet­tek, majd a lyu­kon bebúj­tak. Innen rönk­ha­sí­tó­gé­pet, fűré­sze­ket és más gépe­ket lop­tak össze­sen 109.000 forint érték­ben. A lopott dol­gok egy részé­nek lefog­la­lá­sá­val a kár közel fele meg­té­rült, a sér­tett kérte a meg nem térült összeg meg­té­rí­té­sét is.

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség a három bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit 2021. júni­us 25-én állí­tot­ta bíró­ság elé. A mind­két lopás­ban részt­ve­vő vád­lott­nak két, míg bűn­tár­sa­i­nak egy rend­be­li bűn­cse­lek­mény miatt kell felelniük.

A Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki lopás bűn­tet­té­ben és a mind­két lopást elkö­ve­tő vád­lot­tat és egyik bűn­tár­sát 64 nap elzá­rás­ra és 240 óra köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítél­te. A vád­lott másik bűn­tár­sá­val szem­ben a bíró 312 óra köz­ér­de­kű mun­kát sza­bott ki. A bíró­ság köte­lez­te a vád­lot­ta­kat a meg nem térült kár meg­fi­ze­té­sé­re is. Két vád­lott ese­té­ben az íté­let jog­erős, a másik bűn­társ védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és képek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-tuzoltoauto-akkumulatorait-loptak-el