Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » „Üdvözölte” a bolt tulajdonosát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 40 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt, aki Kazinc­bar­ci­kán ittas álla­pot­ban bement egy vegyes­bolt­ba, ételt és italt vásá­rolt magá­nak, de köz­ben rászólt egy másik vásár­ló­ra, hogy miért nézi őt. Ebből szó­vál­tás ala­kult ki, mire a vád­lott ruhá­za­tá­nál meg­ra­gad­va ellök­te a fér­fit, több alka­lom­mal meg­rúg­ta, rátér­delt és a fején is ütle­gel­te, ami­kor pedig kiment a bolt­ból, a pul­tos nőnek annyit mon­dott, hogy „üdvöz­li” a tulajdonost.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 janu­ár máso­dik felé­ben, az esti órák­ban Kazinc­bar­ci­kán ittas álla­pot­ban bement egy vegyes­bolt­ba, ahol ételt és italt vásá­rolt. A szin­tén a bolt­ban tar­tóz­ko­dó, szá­má­ra isme­ret­len fér­fi­nak oda­szólt, hogy miért nézi őt, amin vitat­koz­ni kezdtek.

Az egyre agresszí­vabb maga­tar­tást tanú­sí­tó vád­lott a sér­tett fér­fit ruhá­za­tá­nál fogva meg­ra­gad­ta, rán­gat­ta, majd ellökte.

A sér­tett a lökés­től elesett, félig ülő­hely­zet­be került, miköz­ben egy polc­ba is beütöt­te a fejét. A vád­lott ekkor tovább bán­tal­maz­ta, oda­lé­pett hozzá, meg­rúg­ta, tes­té­nek meden­ce részé­re rátér­delt és több alka­lom­mal megütötte.

Ami­kor abba­hagy­ta a cse­lek­mé­nyét, fel­állt és közöl­te a pul­tos nővel, hogy „üdvöz­li” a bolt tulaj­do­no­sát, majd elhagy­ta a helyszínt.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa miatt a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést, vala­mint a fej zúzó­dá­sát szen­ved­te el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.