Főoldal » Hírek » Úgy akart öngyilkos lenni, hogy lelöveti magát a rendőrökkel - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 28 éves férfi ellen ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­te miatt. Az öngyil­kos­ság­ra készü­lő férfi a rend­őrök­kel akar­ta magát lelö­vet­ni úgy, hogy kést hasz­nál­va majd eljátssza, mint­ha bán­ta­ná az élet­tár­sát, és így kény­sze­rí­ti a rend­őrö­ket lövésre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. augusz­tus hónap végén Mis­kol­con, egy éjsza­kai szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dott. A reg­ge­li órák­ban ért a hét­vé­gi házas terü­le­ten lévő laká­sá­ba, azon­ban depresszi­ós álla­pot­ba került, így terá­pi­ás mennyi­ség­ben gyógy­szert vett be.

Kora dél­előtt közöl­te az élet­tár­sá­val, hogy öngyil­kos lesz, ezért kés­sel több helyen meg­vág­ta a csuk­ló­ját és az alkar­ját. Az élet­tár­sa igye­ke­zett lebe­szél­ni, és a 112-es segély­hí­vón tele­fo­nos segít­sé­get kért, ami­kor a disz­pé­cser tájé­koz­tat­ta, hogy elő­ször a rend­őrök fog­nak kiér­kez­ni, utána a men­tők. A nő ezt elmond­ta a fér­fi­nak, aki úgy dön­tött, ha kijön­nek a rend­őrök, akkor velük fogja magát lelö­vet­ni úgy, hogy majd eljátssza, mint­ha kés­sel bán­ta­ná az élet­tár­sát, és így rákény­sze­rí­ti a rend­őrö­ket, hogy lelőjék.

Az élet­tár­sa ismét meg­pró­bál­ta lebe­szél­ni az öngyil­kos­ság­ról, a sebe­it ellát­ta, majd a kiér­ke­ző rend­őrök­kel közöl­te, hogy a pár­já­nak fegy­ve­re van. A férfi kiment a kert­ka­pu­hoz, a ruhá­já­ból elő­vett egy töl­tet­len for­gó­tá­ras, de műkö­dés­kép­te­len gáz-riasztó fegy­vert, és azt oda­dob­ta a rend­őrök­nek. Az intéz­ke­dés során kez­det­ben nyu­godt volt, majd várat­la­nul meg­ra­gad­ta az élet­tár­sa haját, az úttest köze­pé­re von­szol­ta, letér­del­tet­te, és egy 20 cm hosszú­sá­gú kony­ha­kést a nya­ká­hoz tart­va több­ször fel­szó­lí­tot­ta a rend­őrö­ket, hogy lőjék le őt, külön­ben meg­öli a nőt.

A rend­őrök hiába uta­sí­tot­ták a cse­lek­mény abba­ha­gyá­sá­ra, csak gáz­spray és testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val tud­ták lefog­ni és megbilincselni.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.