Főoldal » Archív » Ügyészek is részt vettek idős egri emberek támogatásában a járványveszély idején

Ügyé­szek is részt vál­lal­tak abban az akci­ó­ban, mely­nek kere­té­ben az egri lab­da­rú­gó klub szur­ko­lói köré­nek tag­jai segí­tet­tek idő­sebb klub­tár­sa­ik­nak a kény­sze­rű ott­hon­tar­tóz­ko­dás­sal járó nehéz­sé­gek megoldásában.

Dr. Csa­ná­di Péter, a Heves Megyei Főügyész­ség, és dr. Sas­hal­mi Árpád, az Egri Járá­si Ügyész­ség ügyé­sze már rég­óta tagja az egri sport­egye­sü­let bará­ti kör­nek. Az ÖREG­ri­ek elne­ve­zé­sű szur­ko­lói cso­port a jár­vány­ve­szély ide­jén is össze­tar­tó, még akkor is, ha most nincs lehe­tő­ség arra, hogy a lelá­tó­ról buz­dít­sák ked­venc csapatukat.

A fia­ta­labb druk­ke­rek a fut­bal­lis­ták­kal össze­fog­va pró­bál­nak gon­dos­kod­ni a 65 éves­nél  idő­sebb tár­sa­ik­ról, akik­hez a hét végén tar­tós élel­mi­sze­re­ket és egyéb hasz­nos fogyasz­tá­si cik­ke­ket tar­tal­ma­zó cso­ma­go­kat jut­tat­tak el.

A két heves megyei ügyész sze­mé­lye­sen műkö­dött közre a cso­ma­gok kiszál­lí­tá­sá­ban ott­hon­tar­tóz­ko­dás­ra kény­sze­rült koro­sabb tár­sa­ik szá­má­ra. Mind­ket­ten több idős ember­hez vit­ték el az aján­dé­kot, és – ter­mé­sze­te­sen az elő­írt távol­ság­ból – a klub nevé­ben jó egész­sé­get kíván­tak közös­sé­gük meg­be­csült, idős tag­ja­i­nak ebben a jelen­le­gi nehéz hely­zet­ben. Az ügyé­szek fel­tett szán­dé­ka, hogy a jövő­ben is segít­sé­get nyújt­sa­nak mind­azok­nak, akik isme­re­te­ik sze­rint erre rászo­rul­nak. Ez saját, embe­ri hoz­zá­ál­lá­suk mel­lett hiva­tá­suk­ból faka­dó köte­les­sé­gük is.