Főoldal » Hírek » Ügyészi fellebbezés az ún. „Alstom vesztegetés” miatti büntetőeljárás bírói részmegszüntetése miatt- a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2019. év során emelt vádat a 2. és 4. metró sze­rel­vé­nyei beszer­zé­si ten­de­ré­hez kap­cso­ló­dó, a fran­cia Alstom cég­cso­port által „finan­szí­ro­zott” vesz­te­ge­té­si cse­lek­mé­nyek miatt a Fővá­ro­si Törvényszéknél.

Az eljá­ró tör­vény­szék 2020. decem­ber 8-án hozott vég­zé­sé­vel a vesz­te­ge­tés­ben bűn­se­géd­ként részt vál­la­ló egyik kül­föl­dön élet­vi­tel­sze­rű­en tar­tóz­ko­dó, magyar állam­pol­gár vád­lot­tal szem­ben arra hivat­ko­zás­sal szün­tet­te meg a bün­te­tő­el­já­rást, hogy hozzá kap­cso­ló­dó­an azo­nos gyanú és tény­ál­lás alap­ján az oszt­rák gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek és kor­rup­ció elle­ni ügyész­ség nyo­mo­zott, illet­ve az auszt­ri­ai bün­te­tő­el­já­rást azért fejez­ték be gya­nú­sí­tá­sa és vád­eme­lé­se nél­kül, mert nem állt ren­del­ke­zés­re elle­ne ele­gen­dő bizo­nyí­ték. Az oszt­rák ügyész­ség otta­ni eljá­rá­sát lezá­ró hatá­ro­za­ta miatt a magyar­or­szá­gi vád­ban elő­ter­jesz­tet­tek ítélt dolog­nak tekin­ten­dő­ek, ezért az V. rendű vád­lot­tal szem­ben a bün­te­tő­el­já­rás a magyar bíró­ság előtt már nem folytatható.

A vég­zés ellen az ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be a bíró­ság tett­azo­nos­ság tekin­te­té­ben téves állás­pont­ja miatt. Ugyan­is a magyar­or­szá­gi nyo­mo­zás és vád több „tanács­adói szer­ző­dés”, vala­mint a 2006-2010. évek közöt­ti idő­sza­kot öleli fel, míg az oszt­rák bűn­ügyi vizs­gá­lat csak egyet­len 2007. évi kor­rup­ci­ós ügy­let fel­tá­rá­sá­ra irá­nyult. Az azt köve­tő mint­egy három év vád­lott álta­li vesz­te­ge­té­si tevé­keny­sé­gét az auszt­ri­ai bün­te­tő­el­já­rás érte­lem­sze­rű­en nem érin­tet­te, annak magyar bün­te­tő­el­já­rás­ban tör­tént rele­váns ténye­i­nek fel­tá­rá­sát az oszt­rák ügyész­ség hatá­ro­za­ta meg­ho­za­ta­la­kor nem vehet­te szám­ba és érté­ke­lé­si körbe.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész fel­leb­be­zé­sét fenn­tart­va indít­vá­nyoz­ta a tör­vény­szé­ki vég­zés felül­bí­rá­la­tá­ra jogo­sult Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál, hogy azt az eljá­rás meg­szün­te­té­sét ered­mé­nye­ző ok téves meg­ál­la­pí­tá­sa miatt helyez­ze hatá­lyon kívül, és uta­sít­sa a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ket első­fo­kú eljá­rá­sa továbbfolytatására.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvashatóak: