Főoldal » Hírek » Ügyészi fellebbezés miatt nem szabadulhat a szexuális erőszakot elkövető fotós

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ered­mé­nyes fel­leb­be­zé­se foly­tán a gólya­tá­bor­ban sze­xu­á­lis erő­sza­kot elkö­ve­tő fotós nem sza­ba­dul­hat ked­vez­ménnyel.

A 2014-ben ren­de­zett gólya­tá­bor­ban fotós­ként köz­re­mű­kö­dő és azóta jog­erő­sen elítélt férfi meg­vert és meg­erő­sza­kolt egy 19 éves lányt, majd bán­tal­ma­zás­sal és fenye­ge­tés­sel annak tűré­sé­re kény­sze­rí­tet­te, hogy róla fel­vé­te­le­ket készít­sen.

A fér­fit koráb­ban erő­sza­kos közö­sü­lés bűn­tet­te miatt egy­szer fel­füg­gesz­tett, egy alka­lom­mal pedig vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték.  A gólya­tá­bo­ri cse­lek­mé­nyért a bíró­ság 9 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék büntetés-végrehajtási bírá­ja 2020 júni­u­sá­ban az elítél­tet – kifo­gás­ta­lan maga­tar­tá­sá­ra tekin­tet­tel – fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tot­ta.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zett, mivel állás­pont­ja sze­rint a bíró­ság nem vette figye­lem­be a bűn­cse­lek­mény jel­le­gét, annak kiemel­ke­dő tár­gyi súlyát, az elkö­ve­tés mód­ját, vala­mint azt, hogy a fér­fit a koráb­bi bün­te­té­sei sem tar­tot­ták vissza újabb nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től. Mind­ezek miatt a sza­bad­ság­vesz­tés egyik célja, a szank­ció érvé­nye­sí­té­se nem való­sul­na meg, továb­bá az elítélt sze­mé­lyi­sé­ge, elő­éle­te arra enged követ­kez­tet­ni, hogy a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gét terem­te­né meg.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék helyt adott az ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek, kiemel­ke­dő­en fon­tos­nak érté­kel­ve azt, hogy az elítélt koráb­bi bün­te­té­sei nem bír­tak kellő vissza­tar­tó erő­vel.