Főoldal » Hírek » Ügyészi intézkedések a gyermekek és a család védelmében - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A gyer­mek­vé­de­lem kiemel­ten fon­tos szak­te­rü­le­te az ügyé­szi mun­ká­nak Heves megyé­ben is. Az ügyé­szek e kör­ben annak tuda­tá­ban lát­ják el szer­te­ága­zó fel­ada­ta­i­kat, hogy az ügyész­ség az össze­tett gyer­mek­vé­del­mi jel­ző­rend­szer egyik kulcsszereplője.

Egy 30 éves nő idén augusz­tus­ban sze­mé­lye­sen tett beje­len­tést az Egri Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon arról, hogy élet­tár­sa rend­sze­re­sen szi­dal­maz­za és fenye­ge­ti a ver­pe­lé­ti laká­suk­ban, ahol két közös kis­ko­rú gyer­me­kük­kel élnek együtt. A sér­tett az éjsza­kai órán resz­ket­ve és sírva pana­szol­ta el a rend­őrök­nek, hogy a férfi a gyer­me­kek szeme lát­tá­ra aznap már meg is ütöt­te őt, ami­nek követ­kez­té­ben lát­le­let­tel iga­zolt zúzó­dá­so­kat szenvedett.

A beje­len­tés nyo­mán a rend­őr­ség már a kora haj­na­li órák­ban ide­ig­le­nes meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el a sér­tett kéré­sé­re, mely alap­ján a bán­tal­ma­zó élet­társ 72 órára köte­les volt távol­tar­ta­ni magát a bán­tal­ma­zott nőtől és közös gyer­me­ke­ik­től. Ez idő alatt a bíró­sá­gon nem­pe­res eljá­rás indult, mely­ben az Egri Járá­si Ügyész­sé­get kép­vi­se­lő ügyész fel­lé­pett. A beje­len­tés más­nap­ján meg­tar­tott tár­gya­lás ered­mé­nye­ként a bíró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra – immár 30 napra elren­del­te a meg­elő­ző távol­tar­tást mind a kérel­me­ző, mind a közös kis­ko­rú gyer­me­kek vonat­ko­zá­sá­ban, mivel meg­ál­la­pít­ha­tó volt, hogy a kérel­me­zett által a közös lakó­he­lyen tanú­sí­tott, rész­ben erő­sza­kos maga­tar­tá­sok köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­ték az anya és a két kis­is­ko­lás testi és lelki egészségét.

A Heves Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága a jog­erős vég­zés isme­re­té­ben jel­zés­sel élt a lakó­hely sze­rin­ti jegy­ző, mint csa­lád­vé­del­mi koor­di­ná­ci­ó­ért fele­lős szerv felé a hoz­zá­tar­to­zók között tapasz­talt erő­szak ártal­ma­i­nak csök­ken­té­se érde­ké­ben. A jegy­ző a napok­ban tájé­koz­tat­ta az ügyész­sé­get arról, hogy a csa­lád­vé­del­mi szol­gá­lat eset­me­ne­dzse­re – sze­mé­lyes beszél­ge­tést köve­tő­en – intéz­ke­dett az alap­el­lá­tá­sú csa­lád­gon­do­zás meg­in­dí­tá­sa felől.

A főügyész­ség a jel­ző­rend­szer kere­té­ben már ezt meg­elő­ző­en ható­sá­gi eljá­rást kez­de­mé­nye­zett az ille­té­kes gyám­ha­tó­ság­nál, ahol ennek ered­mé­nye­ként köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás folyik a gyer­me­kek véde­lem­be véte­le iránt.