Főoldal » Hírek » Ügyészség 2021 – a mértékes indítvány

Az un. mér­té­kes indít­vány az eljá­rás gyors befe­je­zé­sét szol­gál­ja. Az ügyész­ség ugyan­is indít­ványt tehet a jog­hát­rány konk­rét mér­té­ké­re arra az eset­re, ha a ter­helt a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Arra törek­szünk, hogy ilyen indít­vány meg­té­te­lét csak indo­kolt eset­ben mel­lőz­zük, hiszen a szám­sze­rű for­má­ban meg­ha­tá­ro­zott vár­ha­tó bün­te­tés igen sok eset­ben beis­me­rés­re ösz­tön­zi a vádlottakat.

Tavaly 6253 ilyen ügy­ben nyúj­tott be az ügyész­ség vád­ira­tot, ami az előző évi­hez képest (2020: 5090) 22,8%-os emel­ke­dést ered­mé­nye­zett. Ha pedig azt is figye­lem­be vesszük, hogy ezek­nek az indít­vá­nyok­nak a száma 2019-ben csak 3984 volt, akkor egy­ér­tel­mű­en emel­ke­dő ten­den­ci­át tapasztalhatunk.