Főoldal » Hírek » Rendezvények » Ügyészségi dolgozók is futnak a Jótékony Hendikep Futóversenyen

A Somogy Megyei Főügyész­ség és Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több dol­go­zó­ja is részt vesz a Kapos­vá­ri Város­li­get­ben havi rend­sze­res­ség­gel meg­ren­de­zett, az egész­ség­meg­őr­zés mel­lett jóté­kony célo­kat is szol­gá­ló futóversenyen.

A Jóté­kony Hen­di­kep több szem­pont­ból is egy elő­re­mu­ta­tó ren­dez­vény, hiszen a külön­bö­ző edzett­sé­gi álla­po­tú indu­lók­nak nem az ellen­fe­lek­kel, hanem első­sor­ban saját szint­ide­jük­kel kell ver­se­nyez­ni, míg a neve­zé­si díját a szer­ve­zők éven­te jóté­kony célra ajánl­ják fel.

A ver­seny­ben rend­sze­re­sen részt vesz több ügyész­sé­gi mun­ka­társ, akik között épp­úgy meg­ta­lál­ha­tó koráb­bi fel­nőtt válo­ga­tott női lab­da­rú­gó, és ifjú­sá­gi magyar baj­nok távol­ug­ró, ahogy hob­bi­fu­tók is. Mind­nyá­juk közös célja azon­ban, hogy az 5 km-es táv lefu­tá­sá­val egész­sé­gük meg­őr­zé­se mel­lett jóté­kony célt is szolgáljanak.