Főoldal » Archív » Új eljárás lefolytatását indítványozza az ügyészség a gyöngyösi gyilkosság ügyében

A Heves Megyei Főügyész­ség közel 40 oldal­nyi ter­je­de­lem­ben adta rész­le­tes írás­be­li indo­ko­lá­sát annak a szó­ban már koráb­ban beje­len­tett fel­leb­be­zés­nek, mely­ben vitat­ja az Egri Tör­vény­szék fel­men­tő íté­le­té­nek meg­ala­po­zott­sá­gát a bru­tá­lis gyön­gyö­si ember­ölés ügyében.

Mint arról a sajtó koráb­ban már beszá­molt, a tör­vény­szék a meg­is­mé­telt első­fo­kú eljá­rás­ban bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban fel­men­tet­te az ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vád alól azo­kat a ter­hel­te­ket, aki­ket a főügyész­ség azzal vádol, hogy évek­kel ezelőtt meg­öl­tek egy 81 éves fér­fit Gyön­gyö­sön, majd a holt­test­re rágyúj­tot­ták a házat azért, hogy így tün­tes­sék el a nyo­mo­kat a gyil­kos­ság hely­szí­nén. Az idő­köz­ben fel­me­rült bizo­nyí­té­kok­ra tekin­tet­tel módo­sí­tott vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a sér­tett laká­sá­ba éjjel besur­rant két bün­te­tett elő­éle­tű férfi. Ezalatt egyi­kük élet­tár­sa, a III. rendű vád­lott a szo­bá­ban az idős sér­tett figyel­mét elte­rel­te, aki azon­ban ész­re­vet­te a betö­rést, ezért az egyik férfi egy isme­ret­len esz­köz­zel nya­kon szúr­ta, majd a másik megfoj­tot­ta. A IV. rendű vád­lott, egy fia­tal­ko­rú lány ez alatt a közel­ben, az utcán figyelt.

A bíró­ság 2015-ben, első fokon fel­men­tet­te a vád­lot­ta­kat, de az íté­le­tet a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la hatá­lyon kívül helyez­te, ezért került sor a meg­is­mé­telt eljá­rás­ra, mely­ben ismét fel­men­tő íté­let szü­le­tett. A bíró­ság a dönté­sét azzal indo­kol­ta, hogy a lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján két­sé­get kizá­ró­an nem lehe­tett meg­ál­la­pí­ta­ni azt, hogy a vád­lot­tak részt vet­tek az egyéb­ként vitat­ha­tat­la­nul meg­tör­tént, kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú és jog­gal köz­fel­há­bo­ro­dást kivál­tó bűn­cse­lek­mény elkövetésében.

A Heves Megyei Főügyész­ség állás­pont­ja ezzel ellen­té­tes. Fel­leb­be­zé­sé­ben az ügyész­ség - az egyes bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket rész­le­te­sen ele­mez­ve - rámu­ta­tott arra, hogy a bíró­ság téve­sen követ­kez­te­tett a bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ra, emel­lett egyes meg­ál­la­pí­tá­sai irat­el­le­ne­sek. A vád­ha­tó­ság tovább­ra is fenn­tar­tot­ta azo­kat a bizo­nyí­tá­si indít­vá­nya­it, melye­ket a bíró­ság koráb­ban eluta­sí­tott. A Heves Megyei Főügyész­ség a fel­leb­be­zé­sé­ben arra tett indít­ványt, hogy a másod­fo­kú bíró­ság helyez­ze hatá­lyon kívül a fel­men­tő íté­le­tet, és az első­fo­kú bíró­sá­got uta­sít­sa új eljá­rás lefolytatására.