Főoldal » Hírek » Rendezvények » Új irodaházba költözött a Szolnoki Járási és Nyomozó Ügyészség

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész 2016. szep­tem­ber 20-án átad­ta a Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség új épü­le­tét.

Az átadó ünnep­sé­gen a leg­főbb ügyész kiemel­te, hogy az elmúlt évek­ben jelen­tős erő­fe­szí­té­sek tör­tén­tek az ügyész­sé­gi mun­ka­kö­rül­mé­nyek javí­tá­sá­ra, amely elen­ged­he­tet­len fel­té­te­le a szak­mai szín­vo­nal magas szin­ten tar­tá­sá­nak, illet­ve emelésének.

A négy­szin­tes épü­let­ben 1330 m2-en 40 iro­dát, töm­bö­sí­tett irat­tá­rat és egyéb kiszol­gá­ló­he­lyi­sé­ge­ket ala­kí­tot­tak ki. Az épü­let­hez tar­to­zó zárt udvar­ban 15 db par­ko­ló biz­to­sí­tott. Az iro­da­ház átadá­sá­val meg­szű­nik az ügyé­szek eddi­gi zsú­folt, a mun­ka­vég­zést is nehe­zí­tő elhelyezése.

A szék­ház működ­te­té­se ener­gia­tu­da­tos és kör­nye­zet­ba­rát, a hagyo­má­nyos iro­da­há­zak­hoz viszo­nyí­tott ener­gia­igé­nye mind­össze 25%. Az épü­let aka­dály­men­te­sí­tett és adot­tak a biz­ton­sá­gos műkö­dés fel­té­te­lei is.

A szol­no­ki épí­té­szek által ter­ve­zett iro­da­há­zat a kivi­te­le­ző más­fél év alatt épí­tet­te fel.  A beru­há­zás 574 mil­lió forint­ba került. Az épít­ke­zés tel­jes fede­ze­tét az ügyész­ség költ­ség­ve­té­se biztosította.

A Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén két rend­őr­ka­pi­tány­ság műkö­dik.  Az ügyész­sé­gen 25 ügyész, 3 alügyész, 3 fogal­ma­zó és 20 admi­niszt­ra­tív mun­ka­társ dolgozik.

Az ünne­pé­lyes sza­lag­át­vá­gást köve­tő­en a leg­főbb ügyész bir­tok­ba adta az új épü­le­tet a Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség dol­go­zó­i­nak. Az ünnep­sé­gen jelen vol­tak az utca név­adó­já­nak, a Szol­no­ki Kirá­lyi Ügyész­ség egy­ko­ri elnö­ké­nek, dr. Kron­berg János­nak a leszár­ma­zói is.

Szol­nok, 2016. szep­tem­ber 20.

Dr. Varga Árpád

főügyész

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

_z2a0772_z2a0949_z2a0873