Főoldal » Hírek » Új pszichoaktív anyaggal kereskedtek a férfiak

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség két sal­gó­tar­já­ni férfi ügyé­ben emelt vádat, akik 2019 tava­szá­tól érté­ke­sí­tet­tek bódí­tó hatá­sú anyagokat.

Az egyik férfi hosszabb ideje fogyasz­tott már bódí­tó hatá­sú anya­go­kat, ami­kor 2019 év ele­jén meg­ál­la­po­dott isme­rő­sé­vel, hogy ilyen anya­gok ter­jesz­té­sé­be kezdenek.

A férfi az inter­net­ről jutott hozzá új pszi­cho­ak­tív anyag­hoz – a fel­épí­té­sé­ben és hatá­sá­ban a kan­na­bisz­ra hason­lí­tó szin­te­ti­kus anyag­hoz – ame­lyet a tár­sá­nak adott át.  Ő készí­tet­te el az áru­sí­ta­ni kívánt anya­got úgy, hogy dohányt vásá­rolt, majd a beszer­zett szin­te­ti­kus kan­nab­ion­idot ace­ton­ban fel­old­va ráper­me­tez­te a dohány­ra. A keres­ke­dé­si tevé­keny­sé­get ő végez­te, ugyan­ak­kor a régebb óta fogyasz­tó társa szer­vez­te isme­ret­sé­ge útján a vevő­kört, a szál­lí­tot­ta az anya­got, illet­ve a vásár­ló­kat is.

A vád­lot­tak 2019 októ­ber hóna­pig közö­sen árul­ták az új pszi­cho­ak­tív anya­got Sal­gó­tar­ján­ban, illet­ve kezel­ték a pénzt is. A nyo­mo­zó ható­ság több mint egy tucat álta­luk ellá­tott fogyasz­tó­val szem­ben intézkedett.

Az ügyész­ség a ter­jesz­tő­vel szem­ben – aki koráb­ban kapott már fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és a nyo­mo­zás során mind­vé­gig letar­tóz­ta­tás­ban volt – bör­tön­bün­te­tés, társa ese­té­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz­nek, 2 év 6 hónap börtön- illet­ve 2 év, 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát tart­ja indokoltnak.