Főoldal » Hírek » Rendezvények » Új székházat kapott a Nagykátai Járási Ügyészség - fotókkal

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai napon ünne­pé­lyes kere­tek között átad­ta a Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség új szék­há­zát.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség koráb­ban a Nagy­ká­tai Járás­bí­ró­ság épü­le­té­ben, 85 m² alap­te­rü­le­ten helyez­ke­dett el. Mára a 11 fős szer­ve­ze­ti egy­ség szá­má­ra ez az alap­te­rü­let szű­kös­nek bizo­nyult.

A járá­si ügyész­ség új, Nagy­ká­ta köz­pont­já­ban álló szék­há­zá­ról 1914-es bir­tok­le­ve­lek­ből ered­nek az első bejegy­zé­sek, ame­lyek neme­si bir­tok­ként írják le az épü­le­tet. 1928-tól pénz­ügy­őr lakás volt, majd 1949-től álla­mi ingat­lan­ként böl­cső­dét, óvo­dát, gyám­hi­va­talt, vám- és pénz­ügy­őr­sé­get ren­dez­tek be az épü­let­ben.

2013-tól az ügyész­ég vagyon­ke­ze­lé­sé­be került, helyi véde­lem alatt álló épü­let tel­jes átala­kí­tá­sa, új épü­let­résszel tör­té­nő bőví­té­se kez­dő­dött el. E mun­ká­la­tok kiter­jed­tek a műem­lé­ki igé­nyes­sé­gű fel­újí­tás­ra és mind anyag­hasz­ná­la­tá­ban, mind tech­ni­kai meg­ol­dá­sa­i­ban kor­sze­rű bőví­tés­re.

A lét­re­jött mint­egy 400 m² hasz­nos alap­te­rü­le­tű épü­let magá­ban ötvö­zi a műem­lé­ki és a XXI. szá­za­di kom­fort­fo­ko­za­tú, kor­társ épü­le­tek szín­vo­na­las arcu­la­tát, jel­le­gét.

Az ünne­pé­lyes átadón készült fotók az ügyész­ség hiva­ta­los hon­lap­já­ról letölt­he­tők.

Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség új épü­le­té­nek átadá­sa

Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség új épü­le­té­nek átadá­sa

Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség új épü­le­té­nek átadá­sa