Főoldal » Hírek » Új ügyészségi épületet adtak át Monoron - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész adta át a Mono­ri Járá­si Ügyész­ség új, modern és ener­gia­ha­té­kony épületét.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség eddig a járás­bí­ró­ság­gal egy épü­let­ben műkö­dött, azon­ban már hosszú évek óta prob­lé­mát oko­zott a zsú­folt elhe­lye­zés. A járá­si ügyész­ség ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén tapasz­tal­ha­tó lakos­ság­nö­ve­ke­dés az ügyé­szi munka és így az ellá­tá­sá­hoz szük­sé­ges ügyé­szek szá­má­nak növe­ke­dé­sé­vel is járt.

Ezt a hely­ze­tet orvo­sol­ta a most átadott, modern és a dol­go­zók­nak meg­fe­le­lő elhe­lye­zést nyúj­tó új épü­let. A vál­to­zás az ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén talál­ha­tó 18 tele­pü­lés mint­egy 126.000 lako­sa szá­má­ra első­sor­ban külső meg­je­le­né­sé­ben lesz érzé­kel­he­tő, mert az ügyész­ség ugyan­azo­kat a fel­ada­to­kat fogja ellát­ni, amit jelen­leg is. Ter­mé­sze­te­sen az ügy­fél­fo­ga­dás során az oda láto­ga­tók is kényel­me­sebb és szebb kör­nye­zet­ben tud­ják majd intéz­ni az ügyeiket.

A Kos­suth Lajos utcá­ban meg­va­ló­su­ló új ügyész­sé­gi épü­let 660 négy­zet­mé­ter hasz­nos alap­te­rü­le­tű, amely három szin­ten (földszint-emelet-tetőtér) osz­lik el.  Az épü­let­ben az ügyé­szi dol­go­zó­kon, kiszol­gá­ló helyi­sé­ge­ken és meg­fe­le­lő mére­tű irat­tá­ron kívül, ügy­fél­meg­hall­ga­tó helyi­ség is helyet kapott. A belső udva­ron 15 sze­mély­gép­ko­csi befo­ga­dás­ra alkal­mas par­ko­lót is kiala­kí­tot­tak. A ter­vek alap­ján az üze­mel­te­tés­hez meg­úju­ló ener­gia­for­rást – nap­ele­me­ket és hőszi­vattyút – is felhasználnak.

Dr. Polt Péter ünne­pi beszé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy az elmúlt húsz évben az ügyé­szi szer­ve­zet­ben folya­ma­to­san zaj­la­nak az inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­sek. Az ügyész­ség kiemelt hang­súlyt fek­tet a XXI. szá­zad igé­nye­i­nek és elvá­rá­sa­i­nak meg­fe­le­lő mun­ka­he­lyek lét­re­ho­zá­sá­ra, amely­nek – mára külö­nö­sen fel­ér­té­ke­lő­dött – fon­tos eleme az energiahatékonyság.