Főoldal » Archív » Újabb 15 gyanúsított a röszkei pénzügyőrök vesztegetési ügyében - videóval

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­los sze­mély által bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a rösz­kei határ­át­ke­lő­hely­re beosz­tott pénz­ügy­őrök ellen. 

Mint ismert, a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben az ügyész­ség 2018. május 29-30-án az együtt­mű­kö­dő szer­vek­kel össze­han­golt nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre, melyek során szá­mos hely­szí­nen tar­tott ház­ku­ta­tást és 33 pénz­ügy­őrt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki.

Az ügy­ben 2018. novem­ber 20-án a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a Készen­lé­ti Rend­őr­ség és a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sa­i­nak bevo­ná­sá­val ismét több hely­szí­nen haj­tott végre szé­les körű nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­ket, ez alka­lom­mal 15 pénz­ügy­őr elő­ál­lí­tá­sá­ra és gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sá­ra került sor.

Az ügyész­ség 6 őri­zet­ben lévő – beosz­tot­ti állo­mány­ka­te­gó­ri­á­ba tar­to­zó – pénz­ügy­őr ese­té­ben a mai napon dönt arról, hogy indítványozza-e letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírájánál.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Csong­rád Megyei Adó- és Vám­igaz­ga­tó­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó pénz­ügy­őrök 2017 októ­be­re és 2018 máju­sa között rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve jog­ta­lan előny­ként kész­pénzt fogad­tak el a Magyar­or­szág állam­ha­tá­rát átlé­pő kül­föl­di állam­pol­gá­rok­tól. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a pénz­ügy­őrök tevé­keny­sé­gü­ket össze­han­gol­va 4350 eset­ben követ­tek el kor­rup­ci­ós bűncselekményt.

Az ügy­ben ezi­dá­ig 48 gya­nú­sí­tott kihall­ga­tá­sa tör­tént meg, a koráb­ban meg­gya­nú­sí­tott és letar­tóz­ta­tott pénz­ügy­őrök közül 11-en jelen­leg is a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt állnak.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és a 2018. május 29-ei elfo­gás­ról a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont által készí­tett videó az aláb­bi­ak­ban érhe­tő el:

Vesz­te­ge­tés miatt nyo­moz az ügyész­ség 32 rösz­kei pénz­ügy­őr ellen

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.