Főoldal » Archív » Újabb dílert vettek ki a sorból – letartóztatásra indítvány

A Gödöl­lői Rend­őr­ka­pi­tány­ság elfo­gott egy Gödöl­lő kör­nyé­kén hosszabb ideje tevé­keny­ke­dő kábí­tó anya­go­kat áru­sí­tó fér­fit, aki­nek letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Gödöl­lői Járá­si Ügyészség.

A Gödöl­lői Rend­őr­ka­pi­tány­ság által koor­di­nált, gon­do­san elő­ké­szí­tett fel­de­rí­tő­mun­ka utáni akci­ó­ban a TEK műve­le­ti egy­sé­ge több hely­szí­nen egy­szer­re csa­pott le egy 2019. júli­u­sa óta „füst”, „kréta” és „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű új pszi­cho­ak­tív anya­gok­kal keres­ke­dő fér­fi­ra és vevő­kö­ré­re. A díler Gödöl­lő von­zás­kör­ze­té­ben szol­gál­ta ki vevő­it jelen­tő­sebb – alkal­man­ként akár 20 adag – kábí­tó hatá­sú anyaggal.

A letar­tóz­ta­tás indít­vá­nyo­zá­sá­ra azért került sor, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy az elkö­ve­tő a bizo­nyí­tást sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén meg­ne­he­zí­te­né illet­ve vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.