Főoldal » Hírek » Újabb embercsempész került két napon belül bíróság elé Veszprém megyében – rendőrségi fotóval- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt a mai napon bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki feb­ru­ár 3-án hét mig­ránst akart ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni.

A 49 éves magyar férfi a román rend­szá­mú, bérelt gép­ko­csi­já­ba Sze­ged kör­nyé­kén vette fel a magu­kat szír állam­pol­gár­nak valló sze­mé­lye­ket, köz­tük két gyer­me­ket és egy nőt, akik koráb­ban a határ­zár­ként szol­gá­ló ide­ig­le­nes kerí­tést lét­rán átmász­va jutot­tak Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re.

A férfi az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­kel a 8-as számú főúton Auszt­ria felé haladt, ami­kor este hét óra­kor Márkó tér­sé­gé­ben iga­zol­tat­ták a jár­mű­vét, mely­nek utas­te­ré­ből és cso­mag­tar­tó­já­ból a szír állam­pol­gá­ro­kat elő­ál­lí­tot­ták.

A jár­mű­vet veze­tő fér­fit a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai őri­zet­be vet­ték és ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­rém Járás­bí­ró­ság­nak. A bíró­ság a fér­fit a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény miatt 4 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint a szö­kés veszé­lye miatt ügyé­szi indít­vány­ra a letar­tóz­ta­tá­sá­ról is ren­del­ke­zett. A vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, így az íté­let nem jog­erős, továb­bá a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se ellen is jog­or­vos­lat­tal éltek.

A rend­őr­ség által koráb­ban kiadott – fény­ké­pet is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-birosag-ele-allitas-embercsempeszes-2