Főoldal » Archív » Újabb fejlemények az időskorúak sérelmére elkövetett ingatlancsalási ügyben

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügy­ben újabb gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki, aki­nek a bíró­ság elren­del­te a távoltartását.

Mint ahogy arról koráb­ban tájé­koz­ta­tást adtunk (https://ugyeszseg.hu/a-budapesti-nyomozo-ugyeszseg-osszehangolt-akcioja-egy-kiterjedt-ingatlan-csalasi-ugyben-videoval/ és https://ugyeszseg.hu/letartoztatasi-inditvany-es-ujabb-gyanusitas-az-idoskoruak-serelmere-elkovetett-ingatlan-csalasi-ugyben/), a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség mint­egy két hét­tel ezelőtt össze­han­golt akció ered­mé­nye­ként tíz sze­mélyt – köz­tük négy ügy­vé­det – hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként idős­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

A nyo­mo­zó ügyé­szek a napok­ban újabb gya­nú­sí­tot­tat hall­gat­tak ki, egy 29 éves nőt.  A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint, 2017. év ele­jén a nő és élet­tár­sa (az ügy egyik koráb­bi gya­nú­sí­tott­ja) egy 88 éves fér­fit oly módon tévesz­tet­tek meg, hogy a sér­tett előtt test­vé­rek­nek adták ki magu­kat, majd miu­tán a bizal­má­ba fér­kőz­tek, rávet­ték, hogy vegye fele­sé­gül a nőt. Ezt köve­tő­en csa­lá­dos­tul beköl­töz­tek az idős­ko­rú sér­tett laká­sá­ba, őt pedig a lakás egy kis helyi­sé­gé­be köl­töz­tet­ték. Az ezt köve­tő idő­szak­ban rend­sze­re­sen elkér­ték a pén­zét, volt olyan, hogy erő­szak­kal meg­aka­dá­lyoz­ták, hogy elhagy­ja a lakást, vala­mint tett­le­ge­sen bántalmazták.

A fenti cse­lek­mény sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­fosz­tott sze­mély sérel­mé­re, a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val, kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­já­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A buda­pes­ti nyo­mo­zó ügyé­szek a nővel szem­ben távol­tar­tás elren­de­lé­sé­re tet­tek indít­ványt, azzal, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a gya­nú­sí­tot­tat az idős­ko­rú sér­tet­tel közö­sen hasz­nált lakás elha­gyá­sá­ra, vala­mint arra, hogy a sér­tet­tel sem­mi­lyen for­má­ban ne lép­jen kap­cso­lat­ba, tart­sa tőle távol magát. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint ugyan­is fenn­áll a veszé­lye annak, hogy a sér­tet­tel közös ház­tar­tás­ban élő gya­nú­sí­tott a sér­tett sérel­mé­re újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, vala­mint az idős­ko­rú férfi befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­né a bizonyítást.

A bíró­ság az indít­vánnyal egye­ző­en négy hónap­ra elren­del­te a kényszerintézkedést.

A vég­zés nem jog­erős, a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zés­sel éltek ellene.