Főoldal » Hírek » Újabb gyanúsítások az un. Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen élet és állam elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban eddig négy sze­mély gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa tör­tént meg.

Mint ismert a gya­nú­sí­tot­tak az alkot­má­nyos rend erő­sza­kos meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra irá­nyu­ló szer­ve­ze­tet hoz­tak létre, és cél­ja­ik eléré­se érde­ké­ben tag­sá­gu­kat a gyű­lé­sü­kön és az inter­ne­ten keresz­tül – meg nem hatá­roz­ha­tó számú továb­bi sze­mélyt meg­szó­lít­va – köz­éle­ti sze­rep­lők meg­ölé­sé­re hív­ták fel.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a cso­port két veze­tő­jé­nek letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, amely indít­vánnyal a bíró­ság egyet­ért­ve ezen kény­szer­in­téz­ke­dést egy hónap­ra mind­ket­tő­jük vonat­ko­zá­sá­ban elrendelte.

A cso­port szer­ve­zett­sé­gé­re utal, hogy – leké­pez­ve a demok­ra­ti­kus álla­mi beren­dez­ke­dést – a cso­por­to­su­lás egyik veze­tő­jét bírói hata­lom­mal ruház­ták fel, míg a másik gya­nú­sí­tott fel­ada­ta a vég­re­haj­tó hata­lom meg­szer­ve­zé­se volt és egy új „alkot­mányt” is megfogalmaztak.

Az ügy­ben közölt újabb gya­nú­sí­tás sze­rint egy férfi kap­cso­lat­ba lépett a cso­port veze­tő­i­vel azzal, hogy leg­alább öt hason­ló­an radi­ká­lis néze­te­ket valló tár­sá­val sze­ret­ne csat­la­koz­ni és együtt „sze­ret­né­nek vala­mi értel­me­set tenni”. Ezen gya­nú­sí­tott kifej­tet­te azt a néze­tét is „til­ta­koz­ni kell és el kell menni a fejü­ket levágni,…meg kell hall­ja­nak, nincs más!”.

Az ügyész­ség ezen gya­nú­sí­tott őri­ze­tét is elren­del­te, a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­nek indít­vá­nyo­zá­sá­ról ma dönt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a cso­port veze­tői által hir­de­tett ember­ölé­sek vég­re­haj­tá­sá­ra töb­ben is jelent­kez­tek, a tag tobor­zás sike­res volt, a gya­nú­sí­tot­tak szán­dé­ka­i­nak komoly­sá­gát jele­zi, hogy fegy­ve­rek beszer­zé­sé­ről is egyeztettek. 

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el: https://ugyeszseg.hu/elet-elleni-buncselekmeny-miatt-orizetben-a-magukat-magyarok-felelos-nemzeti-kormany-anak-nevezo-csoportosulas-vezetoi/

https://ugyeszseg.hu/allam-elleni-buncselekmeny-elkovetesevel-is-meggyanusitotta-az-ugyeszseg-az-un-magyarok-felelos-nemzeti-kormanya-vezetoit-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.