Főoldal » Archív » Újabb gyanúsított a Momentum Mozgalomnál

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki Szar­vas Kop­pány Bendegúzt. 

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a gya­nú­sí­tott 2018. decem­ber 12-én és 13-án az Ország­gyű­lés épü­le­te előt­ti tün­te­té­se­ken, a ren­dez­vény biz­to­sí­tá­sát, illet­ve a Par­la­ment épü­le­té­nek védel­mét ellá­tó rend­őr­sor­fal tag­jai irá­nyá­ba cél­zot­tan eldo­bott egy nem azo­no­sít­ha­tó tár­gyat, több meg­gyúj­tott füst­kép­ző esz­közt, mely a rend­őrök látá­sá­nak és lég­zé­sé­nek meg­ne­he­zí­té­sé­vel aka­dá­lyoz­ta a léte­sít­mény­biz­to­sí­tá­si fel­ada­tok ellá­tá­sát. Ezen túl­me­nő­en egy 400 ml-es – kap­sza­ci­no­id ható­anya­got tar­tal­ma­zó – könny­gáz­szó­ró palack­kal a rend­őr­sor­fal tag­jai irá­nyá­ba fújt, majd ugyan­ezen rend­őrök irá­nyá­ba cél­zot­tan eldo­bott egy szik­rá­zó tár­gyat, amellyel elta­lált egy, a rend­őri csa­pat­erő­ben szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rendőrt.

Szar­vas Kop­pány Ben­de­gúz jelen­leg a Momen­tum Moz­ga­lom tagja, a 2018-as ország­gyű­lé­si válasz­tá­so­kon képviselő-jelöltje, koráb­ban a Demok­ra­ti­kus Koa­lí­ció ifjú­sá­gi szer­ve­ze­té­nek orszá­gos elnö­ke volt.

Az ügy­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda fel­je­len­té­sé­re indult nyomozás.

Szar­vas Kop­pány Ben­de­gúz a gya­nú­sí­tás ellen panasszal élt, val­lo­mást nem tett.

A gya­nú­sí­tás­ban meg­je­lölt bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.