Főoldal » Hírek » Újabb halálos balesetet okozott a felelőtlen előzés - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 júli­u­sá­ban az 55-ös főúton, Csá­voly kör­nyé­kén az autó­já­val sza­bály­ta­lan elő­zés­be kez­dett, ami­vel halá­los bal­ese­tet oko­zott, majd segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhaj­tott a helyszínről.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júli­us 18-án dél­előtt Csá­voly lakott terü­le­tén kívül, az 55-ös főúton veze­tett egy sze­mély­au­tót Baja irá­nyá­ba. Nap­pa­li, jó látá­si viszo­nyok vol­tak, az úttest szá­raz volt.

A vád­lott egy előt­te hala­dó sze­mély­gép­ko­csit 105-110 km/h sebes­ség­gel úgy kez­dett előz­ni, hogy nem győ­ző­dött meg arról, hogy a szem­be­jö­vő sáv olyan távol­ság­ban szabad-e, hogy az elő­zés a for­gal­mat ne zavar­ja. Szem­ből érke­zett is egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autós, aki – hogy elke­rül­je az ütkö­zést - a jár­mű­vét jobb­ra kor­má­nyoz­va lement a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li útpad­ká­ra. Ezután vissza akart jönni az úttest­re, de átsod­ró­dott a szem­be­jö­vő sávba, ahol neki­üt­kö­zött egy szem­ből érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gép­ko­csi­nak. Az ütkö­zés után mind­két jármű az úttest szé­lén állt meg.

A bal­eset­ben az ütkö­zést elke­rül­ni pró­bá­ló sér­tett férfi olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt. A sér­tet­tel ütkö­ző gép­ko­csit veze­tő hölgy pedig 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Mind­két sér­tett biz­ton­sá­gi öve be volt csatolva.

A vád­lott ész­re­vet­te az ütkö­zést, de a hely­szí­nen nem állt meg, onnan anél­kül távo­zott, hogy tőle elvár­ha­tó segít­sé­get nyúj­tott volna a bal­eset­ben meg­sé­rült sértetteknek.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge mel­lett, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.