Főoldal » Hírek » Újabb három vádemelés embercsempészekkel szemben - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség három ügy­ben emelt vádat egy magyar, egy liba­no­ni és egy szerb állam­pol­gár­ral szem­ben, akik díja­zás elle­né­ben vál­lal­ták, hogy segí­te­nek Nyugat-Európába jut­tat­ni Magyar­or­szá­gon ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó személyeket. 

A vád­irat sze­rint a magyar vád­lott Homo­rúd terü­le­tén vett fel 4, magát szír­nek valló ille­gá­lis határ­sér­tőt, a szerb állam­pol­gár Duna­fal­va köze­lé­ben 7, szin­tén szír határ­sér­tőt, míg a liba­no­ni állam­pol­gár a mohá­csi komp­ki­kö­tő köze­lé­ben vett fel 5 török állampolgárt.

Mind­hár­muk célja az volt, hogy az ille­gá­lis határ­sér­tő­ket Auszt­ri­á­ba, illet­ve Német­or­szág­ba szál­lít­sa, így nyújt­va nekik segít­sé­get az állam­ha­tár jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel tör­té­nő átlépéséhez.

A vád­lot­ta­kat, illet­ve az álta­luk veze­tett gép­ko­csi­kat rövid­del az indu­lá­su­kat köve­tő­en a rend­őrök ellen­őriz­ték, velük szem­ben bün­te­tő­el­já­rás indult.

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2021-ben 7 vád­ira­tot nyúj­tott be a bíró­sá­gon össze­sen 11 sze­méllyel szemben.