Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Újabb letartóztatást indítványoz az ügyészség a 28-as villamoson elkövetett emberölés ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A bűn­pár­to­lás­sal gya­nú­sí­tott nő meg­szö­kött a bűn­ügyi fel­ügye­let­ből, ezért az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indítványozza.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. ápri­lis 3-án az esti órák­ban, a VIII. kerü­let, Orczy tér irá­nyá­ba a Kőbá­nyai úton köz­le­ke­dő 28-as vil­la­mo­son egy kutya meg­si­mo­ga­tá­sa miatt szó­vál­tás és dula­ko­dás tört ki több sze­mély között. Az egyik férfi elő­vett egy kést és mell­ka­son szúrt egy mási­kat, aki a sérü­lés követ­kez­té­ben elhunyt. A kése­lő tár­sa­sá­gá­nak tagja volt egy huszon­ki­lenc éves nő is, aki a kést első­nek a ruhá­za­tá­ba, majd a vil­la­mos­ról leszáll­va egy beton virág­lá­dá­ba rej­tet­te, később a kés hol­lé­té­ről szán­dé­ko­san valót­lan­sá­got közölt az intéz­ke­dő rendőrökkel.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság fél órán belül elfog­ta a ter­hel­te­ket. A kést elrej­tő nőt ember­ölés­sel kap­cso­la­tos bűn­pár­to­lás miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nő koráb­ban bűn­ügyi fel­ügye­let alá került, azon­ban ennek a sza­bá­lya­it több­ször meg­szeg­te, elle­ne elfo­ga­tó­pa­ran­csot is ki kel­lett bocsá­ta­ni, amely alap­ján ismét elfog­ták. Az ügyész­ség indít­ványt tett a nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra az eljá­rás­be­li jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érdekében.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kér­dé­sé­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

Az ügy­ben két, ember­ölés­sel gya­nú­sí­tott férfi van még letartóztatásban.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség koráb­bi sajt­köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/a-fovarosi-fougyeszseg-inditvanyozta-a-28-as-villamoson-tortent-mult-penteki-emberoles-ket-gyanusitottjanak-a-letartoztatasat/