Főoldal » Hírek » Újabb megalapozatlan állítások a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét érintő korrupciós ügyben - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által az elő­nyért a hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb módon vissza­él­ve, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügyben.

A saj­tó­ban és a közös­sé­gi médi­á­ban meg­je­lent talál­ga­tá­sok­kal ellen­tét­ben a nyo­mo­za­ti irat­ban arra van adat, hogy „Gazdám”-nak az ügy két – letar­tóz­ta­tás­ban lévő – gya­nú­sí­tott­ja hívta egy­mást. Nin­cse­nek bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját keltő ada­tok arról, hogy az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um már meg­gya­nú­sí­tott állam­tit­ká­rán kívül más kor­mány­tag elkö­ve­tő­ként érin­tett lenne az ügyben.

Erre tekin­tet­tel min­den ala­pot nél­kü­löz Márki-Zay Péter közös­sé­gi médi­ás pro­fil­ján meg­je­lent azon állí­tás, misze­rint: „ügyész­sé­gi ira­tok bizo­nyít­ják, hogy egy kor­mány­tag kül­föl­dön rend­sze­re­sen kenő­pénzt kapott a vég­re­haj­tói kar elnö­ké­től”.