Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Újabb összehangolt akcióban fogtak drogterjesztőket – letartóztatási indítvány- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik Jász­ka­ra­je­nő tér­sé­gé­ben árul­tak „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű új pszi­cho­ak­tív anya­got.

Az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt indult nyo­mo­zás­ban három megyét érin­tő össze­han­golt rend­őri akci­ó­ban össze­sen tizen­egy embert állí­tot­tak elő.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val érin­tett két férfi 2020 ele­jé­től egé­szen 2020. októ­ber 6-án tör­tént elfo­gá­sá­ig rend­sze­re­sen árult ada­gon­ként ötszáz és ezer forint közöt­ti áron „kris­tály” fan­tá­zia­név­re hall­ga­tó új pszi­cho­ak­tív anya­got Jász­ka­ra­je­nő tér­sé­gé­ben.

Elfo­gá­suk­kor tőlük a rend­őrök jöve­del­mi viszo­nya­i­kat jelen­tő­sen meg­ha­la­dó érté­kű, majd kilenc­mil­lió forint érték­ben fog­lal­tak le vagyon­tár­gya­kat.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által az elkö­ve­tők elfo­gá­sá­ról készült videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mivel fenn­áll a veszé­lye annak, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén befo­lyá­sol­nák a bizo­nyí­tást illet­ve újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.