Főoldal » Archív » Újabb szerb embercsempész tartóztattak le Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy szerb férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. feb­ru­ár 16-án a szerb-magyar határ köze­lé­ből öt ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart Auszt­ri­á­ba csem­pész­ni, de a határ­ren­dé­szek az 51-es főúton, Nagy­ba­racs­ká­nál elfog­ták őket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szerb fér­fit 2020 feb­ru­ár­já­ban, Szer­bi­á­ban egy isme­ret­len meg­bí­zó vette rá arra, hogy Her­ceg­szán­tó kör­nyé­ké­ről olyan szír sze­mé­lye­ket szál­lít­son Auszt­ri­á­ba, akik­nek nem volt enge­dé­lyük, hogy belép­je­nek Magyar­or­szág terü­le­té­re, illet­ve hogy innen továbbutazzanak.

A szerb férfi az ember­csem­pé­szés­hez Szer­bi­á­ban autót bérelt, majd 2020. feb­ru­ár 16-án éjsza­ka Magyar­or­szág­ra, Duna­fal­va tér­sé­gé­be haj­tott. Itt rej­tő­zött el az öt szír, akik ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar állam­ha­tárt. A férfi fel­vet­te az autó­já­ba a beván­dor­ló­kat és elin­dult, hogy Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa őket. A határ­ren­dé­szek azon­ban az 51-es számú főúton, Nagy­ba­racs­ka köze­lé­ben a csem­pész­au­tót ellen­őriz­ték és az ember­csem­pészt, vala­mint az álta­la szál­lí­tott sze­mé­lye­ket elfogták.

A rend­őrök a szerb ember­csem­pészt őri­zet­be vet­ték és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt. A nyo­mo­zók kez­de­mé­nyez­ték a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség 2020. feb­ru­ár 19-én indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt – ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - tar­ta­ni kell attól, hogy a magyar­or­szá­gi kötő­dés­sel nem bíró szerb férfi a sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a ható­sá­gok elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne. Ezen kívül attól is tar­ta­ni kell, hogy a gya­nú­sí­tott más eljá­rá­si részt­ve­vők jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val, bizo­nyí­té­kok meg­sem­mi­sí­té­sé­vel, elrej­té­sé­vel veszé­lyez­tet­né a bizonyítást.

A Bajai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve feb­ru­ár 19-én elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A nyo­mo­zá­si bíró vég­zé­se vég­le­ges, elle­ne senki sem fellebbezett.