Főoldal » Archív » Újabb vádemelések a 2018 decemberi Parlament előtti demonstrációk miatt indult büntetőeljárásokban

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt ma 3 sze­mély ellen nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

A vád­ira­ti tény­ál­lá­sok lénye­ge sze­rint a 2018 decem­be­ri Kos­suth téri tömeg­de­monst­rá­ci­ó­kon – az egy­más­tól elkü­lö­nül­ten – részt vevő vád­lot­tak a Par­la­ment épü­le­té­nek védel­mé­re fel­so­ra­ko­zott rend­őri sor­fal­ba külön­bö­ző tár­gya­kat – köz­tük üve­get és piro­tech­ni­kai esz­közt – dob­tak, ame­lyek­kel elta­lál­ták a rend­őrö­ket, illet­ve azért, hogy a sor­fa­lat áttör­jék, tes­tük­kel meg­lök­ték a rend­őrö­ket, akik ettől hátratántorodtak.

A vád­lot­tak ezen erő­sza­kos maga­tar­tá­suk­kal jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban aka­dá­lyoz­ták a rend­őrö­ket, akik a biz­to­sí­tá­si intéz­ke­dés köré­ben elő­írt fel­ada­ta­i­kat emi­att csak meg­ne­he­zít­ve tud­ták ellátni.

A nyo­mo­zó ügyész­ség hason­ló ügyek­ben koráb­ban több sze­mély ellen emelt vádat, ame­lyek közül a bíró­ság eddig négy ügy­ben hozott íté­le­tet. Az elő­ké­szí­tő ülé­se­ken a vád­lot­tak beis­mer­ték bűnös­sé­gü­ket és lemond­tak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról. A bíró­ság két eset­ben egy év alat­ti bör­tön foko­za­tú, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, míg egy eset­ben pénz­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­ta­kat, amely íté­le­tek ellen az ügyész súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést. A bíró­ság egy vád­lot­tat – az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en – egy év bör­tön foko­za­tú, vég­re­haj­tá­sá­ban kettő év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te, amely a kihir­de­tés nap­ján jog­erő­re emelkedett.

Az ügyész­ség a mai napon benyúj­tott vád­ira­ta­i­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben – figye­lem­mel a veszély­hely­zet ideje alatt érvé­nye­sü­lő egyes eljá­rás­jo­gi ren­del­ke­zé­sek­ről szóló kor­mány­ren­de­let­re – tár­gya­lás nél­kül, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban hoz­zon döntést.

A hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek alap­ese­te egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.