Főoldal » Hírek » Újabb vádlott a 350 millió forint tisztára mosásával kapcsolatos bűnügyben - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki 2018 janu­ár­ja és júli­u­sa között céges bank­szám­lák­ra kül­föld­ről átutalt pénz­össze­gek tisz­tá­ra mosá­sá­ra vett rá két fér­fit, majd tőlük 167,5 mil­lió forint bűnös pénzt vett át.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tat és a két fér­fit egy közös isme­rő­sük 2018 ele­jén ismer­tet­te össze. A nő a két vál­lal­ko­zó­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy az érde­kelt­sé­gi körük­be tar­to­zó két gaz­da­sá­gi tár­sa­ság bank­szám­lá­i­ra kül­föld­ről nagyobb össze­gű átuta­lá­so­kat fogad­nak, és azok­kal meg­szer­zé­sü­ket köve­tő­en, juta­lék levo­ná­sa fejé­ben felé elszámolnak.

Ezután fél év lefor­gá­sa alatt, isme­ret­le­nek által becsa­pott kül­föl­di cégek kép­vi­se­lői 7 alka­lom­mal utal­tak több tíz­mil­li­ós nagy­ság­ren­dű – ese­ten­ként 10,5 mil­lió és 154 mil­lió forint közöt­ti – össze­ge­ket a két cég szám­lá­já­ra. A pén­zek egy részét a jóvá­írá­su­kat köve­tő­en kész­pénz­ben a két elkö­ve­tő a céges szám­lák­ról fel­vet­te. Nagyobb részü­ket viszont - inter­net­bank útján, azon­na­li átuta­lá­sok­kal és valót­lan köz­le­mé­nyek fel­tün­te­té­se mel­lett - hét, a ren­del­ke­zé­sük alatt álló céges és lakos­sá­gi bank­szám­la között előbb több alka­lom­mal kör­be­for­gat­ták, és az immá­ron legá­lis­nak lát­szó össze­ge­ket csak ezután vet­ték ki a számláról.

A szám­lá­kon jóvá­írt össze­sen 350 mil­lió forint­ból a 154 mil­li­ós átuta­lás ter­hé­re már a pénz­fel­vé­telt is meg­ren­del­ték, azon­ban bank­juk a csa­lás­ról érte­sül­ve az összeg vissza­uta­lá­sát kez­de­mé­nyez­te, mely­be a pénz­in­té­zet­nél bele­egyez­tek. A két férfi össze­sen végül közel 200 mil­lió forin­tot szer­zett meg, mely­ből 30 mil­lió Ft-ot maguk­nak meg­tar­tot­tak, míg a fenn­ma­ra­dó össze­get a vád­lott részé­re ben­zin­kú­ti talál­ko­zó­kon átadták.

A főügyész­ség a nővel szem­ben külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat. Tár­sa­i­val szem­ben koráb­ban már vád­irat benyúj­tá­sá­ra került sor a Sze­ge­di Törvényszékre.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni. Fele­lős­sé­gé­nek tár­sa­i­val egy eljá­rás­ban tör­té­nő elbí­rá­lá­sa érde­ké­ben az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban indít­ványt tett a bűn­ügyek egyesítésére.