Főoldal » Archív » Újra bíróság előtt a garázdaság után hivatalos személy elleni erőszakot elkövető külföldi férfi

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a lett állam­pol­gár fér­fit, akit a héten már elítél­tek garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

Az elkö­ve­tő a Buda­pest Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­tér­re 2018. novem­ber 05. nap­ján, 01 óra­kor érke­ző repü­lő­gé­pen - lan­do­lás köz­ben - garáz­da maga­tar­tást tanú­sít­va, össze­ve­re­ke­dett a vele együtt utazó tár­sá­val. A Repü­lő­té­ri Rend­őr Igaz­ga­tó­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őrök a repü­lő­gép fedél­ze­tén intéz­ke­dés alá von­ták a két ittas álla­pot­ban lévő fia­tal fér­fit, amely­nek során fel­szó­lí­tot­ták őket sze­mély­azo­nos­sá­guk iga­zo­lá­sá­ra. A vád­lott ennek nem tett ele­get, és a lábá­val az egyik rend­őr felé rúgott, majd a másik rend­őr áll­kap­csá­nak bal olda­lát lefejelte.

A főtörzs­őr­mes­ter nyolc napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lést szenvedett.

Miu­tán a vere­ke­dé­sért bíró­ság elé állí­tott elkö­ve­tő­ket garáz­da­ság vét­sé­ge miatt jog­erő­sen elítél­ték, a rend­őrök­re táma­dó fér­fit a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya őri­zet­be vette.

Az ügyész­ség a lett fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban, hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 2018. novem­ber 09. nap­ján a Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Bíró­ság elé állította.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság a vád­lot­tat 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek a vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jogerős.