Főoldal » Archív » Újra elítélték a flexes tolvajokat - eredményes vádemelés

Meg­is­mé­telt eljá­rás kere­té­ben újra bűnös­nek mond­ta ki a Pécsi Járás­bí­ró­ság azt a három bara­nyai fér­fit, akik 2013. decem­be­ré­ben egy moto­ros gyors­vá­gó­val pró­bál­tak meg szét­vág­ni egy bankautomatát. 

A három elkö­ve­tő 2013. decem­ber 1-jén éjjel kísé­rel­te meg szét­vág­ni az álta­luk koráb­ban kisze­melt bank­jegy­ki­adó auto­ma­tát, azon­ban idő­köz­ben a bank riasz­tó­ja meg­szó­lalt, ezért két perc eltel­té­vel az auto­ma­ta szét­vá­gá­sát befe­jez­ték, majd a gép­ko­csi­juk­hoz men­tek. A koráb­ban vásá­rolt gép­ko­csi azon­ban műsza­ki okok miatt nem indult el.

Amennyi­ben a vád­lot­tak a bank auto­ma­tát szét­vág­ták volna, úgy 16 mil­lió forint kész­pénz­hez jutot­tak volna.

A három fér­fit a bíró­ság koráb­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, azon­ban a Pécsi Tör­vény­szék az íté­le­tet hatá­lyon kívül helyez­te, és az eljá­rás meg­is­mét­lé­sét ren­del­te el.

A Pécsi Járás­bí­ró­ság a meg­is­mé­telt eljá­rás­ban is meg­ál­la­pí­tot­ta a vád­lot­tak bűnös­sé­gét, és őket 3 év 7 hónap, 2 év 5 hónap illet­ve 3 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az ügyész­ség az íté­let­tel szem­ben súlyo­sí­tás miatt fel­leb­be­zett, így az nem jogerős.

A vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi köz­le­mény, a hozzá tar­to­zó vide­ó­val az aláb­bi link­re kat­tint­va tekint­he­tő meg:

https://ugyeszseg.hu/flexszel-estek-a-bankautomatanak-pecsett-vademeles-fotokkal-videoval/