Főoldal » Archív » Újra őrizetben Kőrös Gusztáv Tibor

A Somogy Megyei Főügyész­ség, a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság dön­té­sét köve­tő­en, a bün­te­tő­el­já­rás foly­ta­tá­sát ren­del­te el a hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lés­sel elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott Kőrös Gusz­táv Tibor vonatkozásában.

A főügyész­ség – miu­tán a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság jog­erő­sen fel­füg­gesz­tet­te az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt Kőrös Gusz­táv Tibor men­tel­mi jogát, és ezzel meg­szűnt az eljá­rás foly­ta­tá­sá­nak aka­dá­lya – azon­nal elren­del­te a gya­nú­sí­tott kap­csán fel­füg­gesz­tett nyo­mo­zás foly­ta­tá­sát, a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­nek megfelelően.

A tovább foly­ta­tott eljá­rás­ban teg­nap este a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói őri­zet­be vet­ték Kőrös Gusz­táv Tibort, figye­lem­mel arra, hogy a gya­nú­sí­tott ese­té­ben az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás tör­vé­nyi fel­té­te­lei – így a meg­ala­po­zott gyanú, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, a szö­kés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye – tovább­ra is vál­to­zat­lan tar­ta­lom­mal fennállnak.

Az őri­zet­be vétel alap­ja más­részt az volt, hogy – az eddig a gya­nú­sí­tás tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nye­ken túl – továb­bi bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja, mint új körül­mény is fel­me­rült. Az újabb bűn­cse­lek­mény kap­csán a nyo­mo­zást a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság folytatja.

Kőrös Gusz­táv Tibor gya­nú­sí­tott­kén­ti kihall­ga­tá­sát az őri­zet­be vételt köve­tő­en a nyo­mo­zó ható­ság a mai napon foga­na­to­sít­ja a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei alapján.

Az őri­zet­be vételt köve­tő 72 órán belül a főügyész­ség indít­vá­nyoz­ni fogja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.