Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Újra rács mögött a bolti tolvaj - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 40 éves Nóg­rád megyei nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2022 máju­sa óta hét lopást köve­tett el.

A nő már több­ször került össze­üt­kö­zés­be a tör­vénnyel, de előző bün­te­té­sei sem tar­tot­ták vissza újabb bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetésétől.

Koráb­ban pénz­bün­te­tés­re, köz­ér­de­kű mun­ká­ra, majd fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re is ítél­ték, sőt cse­lek­mé­nyei egy részét fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el, illet­ve idén ápri­lis­ban már vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést is kapott, ami a fel­leb­be­zé­se foly­tán még nem emel­ke­dett jogerőre.

A nővel szem­ben a mos­ta­ni ügyé­ben hét lopá­si cse­lek­mény miatt folyik az eljá­rás, melye­ket 2022 máju­sa és novem­be­re között köve­tett el Sal­gó­tar­ján­ban. Rend­re üzle­tek­ből lopott, zöm­mel ita­lo­kat, de akadt, hogy koz­me­ti­kai cik­ke­ket vagy ruhá­za­ti ter­mé­ke­ket zsákmányolt.

Az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt elren­del­te a nő letartóztatását.