Főoldal » Hírek » Ukrán embercsempészt állított bíróság elé az ügyészség - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség szer­dán állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök tet­ten értek Vas megyé­ben. A férfi 2021. novem­ber 14-én, Acsád köze­lé­ben 22 szír állam­pol­gárt szál­lí­tott a magyar-osztrák határ köze­lé­be egy lízin­gelt teher­au­tó rakterében.

A vád sze­rint a vád­lott János­hal­ma tér­sé­gé­ben vette fel a szír fér­fi­a­kat, akik jog­el­le­ne­sen, okmá­nyok nél­kül lép­ték át a szerb-magyar határt. A férfi fel­ada­ta az volt, hogy az ország nyu­ga­ti hatá­ra köze­lé­be szál­lít­sa az isme­ret­len meg­bí­zó által ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott koor­di­ná­ták alap­ján a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket, akik Nyugat-Európába akar­tak eljutni.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, akit 3 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és 7 évre kiuta­sí­tott az ország területéről.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és a védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be fel­men­té­sért. Az ügyész indít­vá­nyá­ra a járás­bí­ró­ság elren­del­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye miatt.