Főoldal » Hírek » Uniós és magyar pályázati pénzt vettek igénybe jogosulatlanul - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik hamis utó­la­gos elszá­mo­lás­sal több, mint 300 mil­lió forint összeg­re nyúj­tot­tak be igényt.

A vád­be­li cég ügy­ve­ze­tő­je­ként a férfi eper­ter­mesz­tés­sel kap­cso­la­tos beru­há­zás komp­lett kiala­kí­tá­sá­ra 2011. év már­ci­u­sá­ban 612 mil­lió forint vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tást nyert. A pályá­zat fel­té­te­le volt töb­bek között, hogy az összeg 50 %-ával a támo­ga­tott tár­sa­ság 2 éven belül elszá­mol­jon a Mező­gaz­da­sá­gi és Vidék­fej­lesz­té­si Hiva­tal felé. A beru­há­zás meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben a cég fővál­lal­ko­zói szer­ző­dést kötött a másik férfi ügy­ve­ze­té­se alatt álló tár­sa­ság­gal, azon­ban a meg­va­ló­sí­tás során fel­me­rü­lő finan­szí­ro­zá­si prob­lé­mák miatt a kivi­te­le­zés üteme eltért a ter­ve­zet­től.

Annak érde­ké­ben, hogy a pályá­za­ti támo­ga­tás ne vesszen el, a vád­lot­tak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a fővál­lal­ko­zó olyan mun­ká­la­to­kat is elvég­zett­ként szám­láz ki a tár­sa­ság felé, ame­lyek az elszá­mo­lás határ­ide­jé­ben még nem készül­tek el. A kifi­ze­té­si kére­lem­mel kap­cso­la­tos doku­men­tá­ci­ót, köz­tük a valót­lan szám­lá­kat a férfi nyúj­tot­ta be pályá­zat­író­ján keresz­tül 2013 már­ci­u­sá­ban a támo­ga­tó ható­ság­hoz. A kére­lem kap­csán 2013 augusz­tu­sá­ban vég­zett ható­sá­gi hely­szí­ni ellen­őr­zés elté­rést azért nem tárt fel, mert idő­köz­ben az el nem végett mun­ká­la­to­kat a fővál­lal­ko­zó befe­jez­te. Ugyan­ak­kor a beru­há­zás összes­sé­gé­ben máig nem készült el, a pályá­za­ti támo­ga­tást jogo­su­lat­la­nul igény­be vett­nek minő­sí­tet­ték, majd magát a céget is fel­szá­mol­ták.

A valót­lan tar­tal­mú kifi­ze­té­si kére­lem alap­ján a támo­ga­tó ható­ság 309.249.172 forin­tot fize­tett ki a támo­ga­tott cég­nek, mely­nek 75%-át az Euró­pai Mező­gaz­da­sá­gi és Vidék­fej­lesz­té­si Alap költ­ség­ve­té­se, míg 25%-át a magyar nem­ze­ti költ­ség­ve­tés finan­szí­roz­ta.

A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.