Főoldal » Hírek » "Unokázós” csalásban működött közre - FOTÓVAL

Több mint két és fél mil­lió forin­tot kért egy tele­fo­ná­ló úgy, hogy elját­szot­ta, ő a sér­tett fia, akit állí­tó­lag kira­bol­tak és zsa­rol­nak. A bíró­ság a kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­ta­tott egy futár­ként meg­je­le­nő fér­fit.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. júli­us 25-én a dél­előt­ti órák­ban, a X. kerü­let­ben egy idős­ko­rú sér­tet­tet fel­hí­vott egy isme­ret­len sze­mély és magát a sér­tett fiá­nak adta ki, azt állít­va, hogy bán­tal­maz­ták, kira­bol­ták és azon­nal pénz­re van szük­sé­ge, külön­ben még nagyobb bajba kerül. A tele­fo­ná­ló azt mond­ta, hogy egy barát­ját küldi a pén­zért. A sér­tett több mint két és fél mil­lió forin­tot sze­dett össze, ame­lyért egy har­minc­öt éves férfi jelent­ke­zett, akit azon­ban a pénz átvé­te­lét köve­tő­en a Buda­pes­ti XIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói tet­ten értek.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, figye­lem­mel a bizo­nyí­tás zavar­ta­lan­sá­gá­nak biz­to­sí­tá­sá­ra és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re.

A nyo­mo­zá­si bíró az indít­vánnyal egye­ző indo­kok­kal letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a gya­nú­sí­tot­tat, a vég­zés vég­le­ges.

A nyo­mo­zás továb­bi három csa­lást is vizs­gál.

A rend­őr­ség fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tetten-ertek-a-motorral-erkezo-unokazos-futart-a-0