Főoldal » Hírek » "Unokázós" csalásból származott az átutalt pénz - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az esz­ter­go­mi fér­fi­val szem­ben, aki „uno­ká­zós” csa­lás­ból szár­ma­zó pénzt utalt át külföldre.

A vád­irat sze­rint egy kül­föl­dön élő férfi tele­fo­non keresz­tül több sér­tet­tet is téve­dés­be ejtett azzal a valót­lan állí­tás­sal, hogy a sér­tett uno­ká­ja bal­ese­tet oko­zott, ezért azon­nal nagyobb össze­gű kész­pénz­re van szük­sé­ge. A téve­dés­ben lévő idős­ko­rú sér­tet­tek lakó­he­lyén a férfi uta­sí­tá­sá­ra a - Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dó - tár­sai jelen­tek meg a pén­zért. Ennek meg­fe­le­lő­en 2020. május 24-én egy deb­re­ce­ni sér­tett 900.000 forin­tot, majd 2020. május 25-én egy haj­dú­szo­bosz­lói sér­tett 9.000.000 forin­tot adott át az elkövetőknek.

Az elkö­ve­tők a csa­lás­ból szár­ma­zó pénz­ből a kül­föl­di férfi uta­sí­tá­sa alap­ján 2020. május 25-én 3.500.000 forin­tot, 2020. május 26-án mint­egy 380.000 forin­tot Buda­pes­ten átad­tak a vádlottnak.

A pénz­ből a férfi pénz­kül­dő szol­gál­ta­tá­son keresz­tül 2020. május 26-án - egy vét­len férfi köz­re­mű­kö­dé­sé­vel - 1.538.462 forin­tot, majd 2020. május 28-án saját maga 1.687.500 forin­tot utalt át egy Nagy-Britanniában élő nőnek.

A bíró­ság 2018-ban csa­lás bűn­tet­te miatt 1 év 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te az esz­ter­go­mi férfit.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el.