Főoldal » Hírek » Unokázós csalók ellen emelt vádat az ügyészség - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon egy 30 és egy 28 éves fér­fi­val szem­ben, akik az „uno­ká­zós” mód­szer­rel becsa­pott idős sér­tet­tek­től vet­tek át több mil­lió forintot.

A vád sze­rint az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt, magu­kat hoz­zá­tar­to­zó­nak vagy ügy­véd­nek kiadó sze­mé­lyek 2021. nya­rán tele­fo­non keres­ték meg az idős sér­tet­te­ket. Elmon­dá­suk sze­rint cso­mag­szál­lí­tást vál­lal­tak, ám az egyik cso­mag­ban kábí­tó­szer volt, ezért elfog­ták és meg­ver­ték őket, így pénz­re van szük­sé­gük az ügy­vé­di költ­sé­gek fede­zé­sé­re, illet­ve pénz nél­kül letar­tóz­ta­tás­ba, illet­ve bör­tön­be kerül­nek, meg­ve­rik őket. A tele­fo­nos csa­lók a sér­tet­tek­nek azt mond­ták, hogy a pén­zért az egyik barát­ju­kat kül­dik el, eset­én­ként azt is kér­ték, hogy a veze­té­kes tele­fon zsi­nór­ját is vág­ják el, vagy tör­jék össze a hívás­hoz hasz­nált mobiltelefont.

A 30 éves vád­lott fel­ada­ta az volt, hogy az össze­gek 10-20%-a fejé­ben a pénzt elhoz­za a sér­tet­tek­től, majd társa tele­fo­nos irá­nyí­tá­sa alap­ján meg­ha­tá­ro­zott sze­mé­lyek­nek kel­lett azt átadnia.

Mivel a hívó fél a hely­ze­tet úgy tün­tet­te fel, mint­ha a sér­tet­tek sze­ret­tei élet­ve­szély­ben len­né­nek, ők nem haboz­tak akár mil­li­ós össze­ge­ket is fel­ál­doz­ni, és átad­ták a vagyo­nu­kat az autó­val érke­ző vád­lott­nak, egy eset­ben a sér­tett bank­kár­tyá­ját és az ahhoz tar­to­zó pin-kódot is átad­ta a csalóknak.

A banda 2021. május 20. és 2021. júni­us 8. napja között ország­szer­te 11 idős embert csa­pott be, alkal­man­ként több száz­ezer forint­tól közel négy­mil­lió forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket és arany­ék­sze­re­ket csal­tak ki tőlük.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a két vád­lot­tal szem­ben több rend­be­li csa­lás és infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, mind­ket­te­jük­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy több mil­lió forint pol­gá­ri jogi igényt is fizes­se­nek meg a sér­tet­tek­nek, emel­lett a járás­bí­ró­ság vagyon­el­kob­zást is alkal­maz­zon velük szemben.