Főoldal » Archív » Unokázós csalókkal szemben szigorúbb ítéletet vár az ügyészség

Az Egri Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett két, idős embe­rek sérel­mé­re soro­za­tos – ún. uno­ká­zós - csa­lá­so­kat elkö­ve­tő ter­helt­tel szem­ben hozott első­fo­kú bírói íté­let ellen, mely­ben a vád­lot­tak bör­tön­bün­te­té­se­i­nek súlyo­sí­tá­sát kéri.

A közös bűnö­zői múlt­tal ren­del­ke­ző vád­lot­tak 2016 janu­ár­já­ban abban egyez­tek meg, hogy tele­fo­non vélet­len­sze­rű­en isme­ret­len embe­re­ket hív­nak majd fel, és akik­ről a hang­juk alap­ján úgy íté­lik meg, hogy idős­ko­rú­ak, azok­tól hamis ürüggyel pénzt pró­bál­nak meg kicsal­ni. Az elkö­ve­tők az idős sér­tet­tek­nek azt állí­tot­ták, hogy az uno­ká­juk külön­bö­ző okok miatt – sze­ren­cse­já­ték, uzso­ra­tar­to­zás, autó­bal­eset, stb. – bajba került, és azon­nal kész­pénz­re van szük­sé­ge. Ezután fel­ke­res­ték a hiszé­keny­nek bizo­nyu­ló nyug­dí­ja­so­kat, akik­től anya­gi lehe­tő­sé­ge­ik­hez mér­ten külön­bö­ző össze­ge­ket vet­tek át, melyen aztán egyen­lő arány­ban osztoztak.

A külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő, koráb­ban már elítélt vád­lot­tak beje­len­tett mun­ka­hellyel, legá­lis jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek, a bűn­cse­lek­mé­nyek révén rend­sze­res haszon­szer­zés­re törekedtek.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség 2017 máju­sá­ban 67 rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt eme­let vádat a két gödöl­lői ille­tő­sé­gű fér­fi­val szem­ben, aki­ket az Egri Járás­bí­ró­ság idén feb­ru­ár­ban első fokon főbün­te­té­sül hat és fél év bör­tön­re, hat év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 300.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítélt amel­lett, hogy köte­lez­te őket több mint 8 mil­lió Ft kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a járás­bí­ró­ság íté­le­te ellen a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést. Az ügyész­ség sze­rint az idős­ko­rú, kiszol­gál­ta­tott sér­tet­tek sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek az utób­bi évek­ben orszá­go­san oly mér­ték­ben elsza­po­rod­tak, hogy még az ese­ten­ként nagy saj­tó­vissz­han­got kivál­tó lelep­le­ző­dé­sek sem tart­ják vissza az elkö­ve­tő­ket. A konk­rét ügy­ben emel­lett túl­súly­ban van­nak a vád­lot­tak ter­hé­re róha­tó súlyo­sí­tó körül­mé­nyek, melyek­re figye­lem­mel a bíró­ság által alkal­ma­zott jog­hát­rány sem álta­lá­nos­ság­ban, sem a ter­hel­tek vonat­ko­zá­sá­ban nem bír kellő vissza­tar­tó erő­vel, ezért a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott bün­te­té­si célok csak hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­val érhe­tők el.