Főoldal » Hírek » Unokázós módszerrel csalt ki pénzt és ékszereket időskorúaktól egy férfi - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en bűn­szer­ve­zet­ben is elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy kül­föld­ről irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként csalt ki külön­bö­ző össze­ge­ket és éksze­re­ket idős­ko­rú sér­tet­tek­től.

A vád­irat sze­rint a bűn­szer­ve­zet kül­föl­dön tar­tóz­ko­dó – rész­ben átadá­si letar­tóz­ta­tás­ban lévő – tag­jai 2021 ápri­li­sá­ban tele­fo­non fel­hív­tak négy idős, szom­bat­he­lyi sér­tet­tet, és magu­kat a hívott sze­mély lányá­nak, fiá­nak adták ki. Az idős embe­rek­nek azt állí­tot­ták, hogy gye­re­ke­ik bal­ese­tet okoz­tak, mellyel kap­cso­lat­ban nagyobb össze­gű kár­té­rí­tést kell fizet­ni­ük. A hívó fél a tele­font átad­ta a tár­sá­nak is, aki rend­őr­ként vagy men­tős­ként mutat­ko­zott be, és meg­erő­sí­tet­te a tör­tén­te­ket.

Az elkö­ve­tők a kár­ren­de­zés cél­já­ból 3 mil­lió és 4,5 mil­lió forint közöt­ti össze­ge­ket kér­tek az idős embe­rek­től, akik össze­sen több mint 9 mil­lió forint érték­ben adtak is át pénzt, illet­ve éksze­re­ket a vád­lott­nak.

A meg­vá­dolt férfi fel­ada­ta „futár­ként” az volt, hogy a sér­tet­te­ket fel­ke­res­se, a kicsalt pénzt és érté­ke­ket átve­gye, majd azok nagyobb részét kül­föld­re jut­tas­sa.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és vagyon­el­kob­zás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.