Főoldal » Hírek » Ustawka - összecsapás stadionon kívül

A közel­múlt­ban is lát­hat­tunk a fut­ball­pá­lyá­kon kívül leját­szó­dó, erő­sza­kos cse­lek­mé­nye­ket, ame­lyek adott eset­ben garáz­da­sá­got vagy testi sér­tést való­sí­ta­nak meg. Hogyan, miért kerül­het sor ilyen erő­sza­kos ese­mé­nyek­re, és miért nem lehet a tár­sa­da­lom közöm­bös ezek­kel szem­ben? A rész­le­te­ket meg­is­mer­he­tik leg­újabb fil­münk­ből, vala­mint meg­is­mer­ked­het­nek egy – sokak szá­má­ra új – kife­je­zés­sel. Vajon mit jelent az ustawka?