Főoldal » Hírek » Utcai járókelőket bántalmazott és lopott meg a miskolci férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júni­us hónap ele­jén, este, Mis­kol­con, egy jár­dán köz­le­ke­dő erő­sen ittas fér­fi­ba bele­kö­tött, szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, majd ruhá­za­tá­nál meg­fog­va rán­gat­ni kezd­te és föld­höz vágta. A föl­dön fekvő fér­fit ezután még több eset­ben fejen rúgta.

A sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló szem­gö­dör­tö­rés sérü­lést szen­ve­dett el.

A vád­lott 2020. augusz­tus hónap végén, dél­után, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban sétált, és fel­fi­gyelt egy előt­te hala­dó nőre, utá­na­ment, mögé lépett és egy hir­te­len moz­du­lat­tal hátul­ról a nya­ká­ból kisza­kí­tot­ta a mint­egy 120 000 Ft érté­kű arany nyak­lán­cát és futva távozott.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.