Főoldal » Archív » Utcán támadt járókelőkre egy nő Pécsett - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség töb­bek között könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi nő ellen, aki 2019 nya­rán több­ször támadt előz­mény nél­kül az utcán járókelőkre.

A vád­irat sze­rint a nő – aki drog­füg­gő, azon­ban mind­ez nem kor­lá­toz­ta cse­lek­vő­ké­pes­sé­gé­ben – 2019 nya­rán, több alka­lom­mal, Pécsett, az utcán előz­mény nél­kül támadt járókelőkre.

Két alka­lom­mal egy-egy idős hölgy­re támadt, akik szem­üve­gét levet­te, majd azo­kat össze­tör­te. Eköz­ben folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta a meg­tá­madt sér­tet­te­ket, több­ször meg­ütöt­te őket, egyi­kü­ket egy bot­tal megkergette.

Egy másik alka­lom­mal egy fia­tal hölgy­re támadt rá, akit egy bot­tal szin­tén több­ször megütött.

Ezen kívül egy alka­lom­mal egy pécsi busz­meg­ál­ló üveg­táb­lá­ját törte be kővel.

A sér­tet­tek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, azon­ban mivel közü­lük ket­ten idős sze­mé­lyek vol­tak, ezért a vád­lott cse­lek­mé­nye a könnyű testi sér­tés minő­sí­tett ese­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely­nek bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.