Főoldal » Archív » Útonálló támadók ellen emeltek vádat Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt két férfi ellen, akik 2018 decem­be­ré­ben, az 5405-ös úton egy koráb­bi sére­lem miatt úton­ál­ló módon meg­ál­lí­tot­tak és bán­tal­maz­tak két kis­kun­ha­la­si férfit.

A vád­irat sze­rint három kis­kun­ha­la­si férfi 2018. decem­ber 13-án, dél körül egy Kis­kő­rös kör­nyé­ki köz­ség­be utaz­tak vásá­rol­ni. Ket­ten közü­lük bemen­tek egy ital­ki­mé­rő hely­re, ahol össze­ta­lál­koz­tak egy isme­rő­sük­kel, az ügy egyik vád­lott­já­val. A vád­lott egy koráb­bi sérel­me miatt, durva hang­nem­ben távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel az egyik kis­kun­ha­la­si férfit.

A sér­tet­tek távoz­tak is a hely­szín­ről és har­ma­dik tár­suk­kal együtt autó­val Kis­kun­maj­sa felé indul­tak. A sér­tet­te­ket elkül­dő vád­lott és a másik vád­lott egy isme­ret­len bűn­tár­suk­kal együtt egy gép­ko­csi­val utá­nuk indul­tak, hogy bán­tal­maz­zák őket. Az 5405 számú úton utol is érték a sér­tet­te­ket, meg­előz­ték az autó­ju­kat, elé­bük vágva meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­ték őket.

Az egyik sér­tett kiszállt az autó­ból és kér­dő­re akar­ta vonni a vád­lot­ta­kat, ami­kor az isme­rős vád­lott is kiszállt és szó nél­kül ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett fejét, ami­től a férfi az autó motor­há­zá­ra esett. A vád­lott ezután az autó­ból kirán­gat­ta a másik kis­kun­ha­la­si sér­tet­tet azzal a fel­szó­lí­tás­sal, hogy „gyere, szállj ki te roha­dék, itt fogsz meg­dög­le­ni”, majd ököl­lel folya­ma­to­san ütöt­te a fejét és a hátát. Eköz­ben a másik vád­lott is csat­la­ko­zott a bűn­tár­sá­hoz és hátul­ról, ököl­lel meg­ütöt­te az őket szá­mon­kér­ni akaró sér­tet­tet. Ekkor a har­ma­dik, isme­ret­len bűn­társ is beszállt a vere­ke­dés­be és test­szer­te rug­dos­ni kezd­ték a föl­dön fekvő, men­tő­ért könyör­gő sértettet.

Eköz­ben a másik kis­kun­ha­la­si sér­tett elme­ne­kült a hely­szín­ről, a közel­ben elbújt és tele­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A sér­tet­te­ket elkül­dő vád­lott ezután ismét a hely­szí­nen mara­dó sér­tett­re támadt, ököl­lel meg­ütöt­te, ami­től a férfi elesett. Ekkor a másik két úton­ál­ló is a sér­tett ellen for­dult, együtt ököl­lel ütle­gel­ték és rug­dos­ták áldo­za­tu­kat. Egy idő után a vád­lot­tak fel­hagy­tak a bán­tal­ma­zás­sal, a sér­tett pedig el akart mene­kül­ni. A konf­lik­tust kez­de­mé­nye­ző vád­lott azon­ban közöl­te vele, hogy addig nem mehet seho­vá, amíg a másik sér­tett vissza nem jön.

Mind­eköz­ben a har­ma­dik, isme­ret­len bűn­társ a vád­lot­ta­kat hát­ra­hagy­va elhaj­tott a hely­szín­ről, ami­kor meg­ér­kez­tek a rend­őrök. A két sér­tet­tel együtt utazó har­ma­dik férfi végig az autó­ban maradt, nem mert kiszáll­ni. A bán­tal­ma­zá­sok miatt az egyik sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket, míg a másik férfi 8 napon túl gyó­gyu­ló könyök­csúcs törést szen­ve­dett. A könnyeb­ben sérült férfi kérte a táma­dó­i­nak a megbüntetését.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­tén és könnyű testi sér­tés vét­sé­gén kívül aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel is vádol­ja. A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.